Головна Договір оренди (найму) Договір оренди будівлі

П'ятниця, 28 січня 2011, 08:46

ДОГОВІР

оренди будівлі

м. _______________ "___"__________ _____ р.

_______________________ (найменування підприємства, що передає будинок), іменується надалі "Орендодавець", в особі _______________________ (Посада, П.І.Б.), діє на підставі _________________ (Статуту, положення), з одного боку, і ___________________ (найменування підприємства, що орендує будинок), іменується надалі "Орендар", в особі _____________________ (посада, П.І.Б.), діючого на підставі _______________________ (Статуту, положення), з іншого боку, уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором Орендодавець зобов'язується передати Орендарю в тимчасове володіння і користування ________________________________________________ (вказати місцезнаходження та індивідуалізують ознаки будівлі), іменується надалі "будівля", за плату з метою _____________________________________.

1.2. Термін дії цього договору: _____________________. Орендар повинен повернути будівлю Орендодавцю не пізніше "___"_____________ ____ р.

1.3. Орендна плата встановлюється таким чином:

- у загальній сумі ______ (___________) гривень на місяць з урахуванням податку на додану вартість, перераховуються з розрахункового рахунку Орендаря на розрахунковий рахунок Орендодавця не пізніше ___ числа кожного місяця;

- у вигляді здійснення щомісячних консультацій з правових питань поточної діяльності Орендодавця ______ (____________) гривень.

1.4. Орендна плата може переглядатися сторонами достроково на вимогу однієї із сторін у разі зміни цін, що складаються, при цьому сторона, яка виступила ініціатором перегляду орендної плати, повинна попередити про це іншу сторону за ________ місяців.

1.5. Одночасно з передачею Орендарю прав володіння і користування будівлею по цьому договору йому передаються права на ту частину земельної ділянки, на якій розташована будівля і яка необхідна для її використання.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: