Головна Договір оренди (найму) Договір оренди земельної ділянки

Понеділок, 04 квітня 2011, 19:02

ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

м. _________ "__" _____________ 20___г

______________________, іменоване надалі «Орендодавець», в особі ______________, що діє на підставі ________________, з одного боку, і ________________, іменоване надалі «Орендар», в особі ______________________, діючого (ї) на підставі _______________, з іншого боку, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Орендодавець надає, а Орендар приймає в тимчасове оплатне володіння і користування земельну ділянку площею ______________, із земель населених пунктів, що знаходиться за адресою (що має адресні орієнтири): м._________, _______________ район,__________________ (кадастровий номер _________________), іменована надалі «земельна ділянка», в межах, зазначених в кадастровому плані земельної ділянки, що додається до цього договору та є його невід'ємною частиною.

1.2. Земельна ділянка надається для _________________________________ (тимчасового розміщення об'єкту / посадки однорічних культур).

1.3. Використання земельної ділянки здійснюється відповідно до містобудівної документації.

Наведений опис цілей використання земельної ділянки є остаточним і іменується надалі «Дозволеним користуванням».

2. Термін дії договору

2.1. Термін дії договору встановлюється з моменту його укладення по ___________.

2.2. Договір оренди вважається укладеним з моменту його державної реєстрації в ________________ (територіальне управління Держкомзему).

2.3. Умови цього договору застосовуються до відносин сторін, що виникли з ___________.

3. Платежі та розрахунки за договором

3.1. Розмір орендної плати визначаться в порядку, зазначеному в протоколі визначення величини орендної плати, який є невід'ємною частиною цього Договору.

У Протоколі визначення величини орендної плати наведено розрахунок орендної плати та її розмір, що діють на момент укладання договору.

3.2. Орендар самостійно щомісячно / щоквартально / щорічно до 10 числа першого місяця кварталу, за який проводиться оплата вносить орендну плату.

Перший платіж з дати, зазначеної в п. 2.3. цього Договору, а також до кінця ______________________ (поточного місяця / кварталу / року) Орендар проводить протягом 10-ти днів з дня підписання Договору.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: