Головна Договір оренди (найму) Договір оренди нежитлового приміщення для розміщення обмінного пункту

Неділя, 11 вересня 2011, 08:03

Договір оренди

нежитлового приміщення для розміщення обмінного пункту

м. ______________ "___"_________ 2011 р.

______________, іменоване надалі "Орендодавець", в особі _________________, який діє на підставі _____________, з однієї сторони, і ______________, надалі іменується "Орендар", в особі ________________, який діє на підставі _____________, з іншої сторони, а разом іменовані "Сторони", уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Орендодавець надає Орендареві у строкове оплатне користування (оренду) частину нежитлового приміщення загальною площею _________ кв. м, розташованого на _____ поверсі будівлі за адресою: ____________________________ (далі - Приміщення).

1.2. Приміщення надається для розміщення пункту обміну валют Орендаря.

1.3. Приміщення належить Орендодавцю на праві ______________________, що підтверджується _________________________________________________________.

1.4. Приміщення, яке здається в оренду вказане на поверховому плані, який є невід'ємною частиною цього договору (Додаток N 1).

2. ТЕРМІН ОРЕНДИ

2.1. Приміщення надається в користування Орендарю з моменту підписання Сторонами акта прийому-передачі по "___"______ ____ р.

3. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Орендодавець має право:

3.1.1. В односторонньому порядку, у зв'язку з інфляційними процесами і в інших випадках, передбачених законодавством України, не частіше ніж один раз на рік, змінювати розміри орендної плати, повідомивши про це Орендаря письмово за ________ (______________) месяц__.

3.2. Орендодавець зобов'язується:

3.2.1. Протягом _____ днів з моменту підписання цього договору передати Орендарю Приміщення по акту прийому-передачі (Додаток N 2) в стані, що відповідає умовам договору оренди і призначенню Приміщення, і гарантувати відсутність у третіх осіб прав на Приміщення, яке здається в оренду.

3.2.2. Здійснювати своїми силами і за свій рахунок капітальний ремонт Приміщення, що надається в оренду, передбачений загальним планом капітального ремонту будівлі на підставі будівельних норм і правил експлуатації виробничих приміщень.

3.2.3. Виділити лінію телефонного зв'язку для підключення до системи сигналізації.

3.2.4. Не вчиняти дій, що перешкоджають виконанню Орендарем вимог, встановлених нормативними актами Національного Банку України в частині організації та функціонування пунктів обміну валюти.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: