Головна Договір оренди (найму) Договір оренди будівельної та іншої спецтехніки (спрощена форма)

Неділя, 11 вересня 2011, 08:27

ДОГОВІР

оренди будівельної та іншої спецтехніки

м. ______________ "___"____________ 2011 р.

___________, надалі іменується "Орендодавець", в особі ___________, що діє на підставі _________, з однієї сторони, і ____________, іменований надалі "Орендар", в особі ___________, що діє на підставі __________, з іншої сторони, уклали цей договір оренди про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Орендодавець надає Орендареві за плату у тимчасове володіння і користування (в оренду) без надання послуг з управління ними та їх технічної експлуатації такі транспортні засоби (далі - "техніка"): _________________ (вказати назви, марки, моделі та інші характеристики).

1.2. Техніка використовується відповідно до призначення: _______________.

1.3. Надана в оренду техніка належить Орендодавцю на праві власності, що підтверджується ______________________.

1.4. Техніка передається в комплекті з __________ (вказати, яке додаткове устаткування або документація передається разом з нею).

1.5. Техніка передається ____________ (вказати адресу для її передачі). Доставку техніки до місця передачі здійснює Орендодавець.

1.6. Повернення техніки здійснюється _________________ (вказати адресу для повернення). У разі неповернення техніки у встановлений термін Орендар виконує її доставку власними силами за свій рахунок.

2. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

2.1. Цей договір вступає в силу з моменту підписання і діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за договором.

2.2. Техніка надається в оренду на строк ________. Передача техніки Орендарю та її повернення Орендодавцю підтверджується складанням актів прийому-передачі, що підписуються уповноваженими представниками сторін.

3. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

3.1. Орендодавець зобов'язується:

3.1.1. Протягом ________ після укладення цього договору передати техніку Орендарю в стані, необхідному для її використання у відповідності з призначенням, зазначеним у п. 1.2 цього договору, з усіма речами і документацією, що належать до неї.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: