Головна Договір оренди (найму) Договір оренди телекомунікаційного обладнання (з правом викупу)

Неділя, 18 вересня 2011, 18:03

Договір оренди

телекомунікаційного обладнання

м. ____________ "___"__________ 2011 р.

_________, надалі іменується "Орендодавець", в особі ________________ (П.І.Б., посада представника Орендодавця), що діє на підставі _____________ (вказати найменування, номер і дату документа, що підтверджує повноваження представника Орендодавця, - Статут, доручення тощо), з однієї сторони, і _____________, іменований надалі "Орендар", в особі _____________, діючого на підставі _____________, з іншої сторони, спільно іменовані "Сторони", а окремо "Сторона", уклали цей Договір оренди телекомунікаційного обладнання з правом викупу (далі - "Договір") про таке:

Стаття 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Орендодавець зобов'язується надати Орендарю в тимчасове володіння і користування (далі - "оренду"), а Орендар прийняти та оплатити оренду телекомунікаційного обладнання з комплектом програмного забезпечення, перерахованого до переліку обладнання (Додаток N 2 до цього Договору) (далі - "Обладнання"), на умовах цього Договору.

1.2. Після закінчення терміну договору Орендар має право викупити Обладнання за залишковою вартістю.

1.3. Протягом терміну оренди, до переходу до Орендаря права власності на Обладнання після його викупу, Орендар не має права використовувати Обладнання для надання та отримання послуг зв'язку, наданих іншими, крім Орендодавця, операторами зв'язку.

1.4. Орендодавець гарантує, що на момент передачі Обладнання Орендарю Обладнання не обтяжене зобов'язаннями, а саме: не закладено, не здано в оренду, не знаходиться під арештом і не обтяжене правами третіх осіб.

1.5. Термін дії цього Договору відповідає терміну оренди Обладнання.

1.6. Технічні характеристики та інші відомості про обладнання вказані в технічних паспортах (специфікаціях, інших документах) станом на дату передачі в оренду за актом прийому-передачі.

Акт (акти) прийому-передачі підписується Сторонами і є додатком до цього Договору та його невід'ємною частиною.

1.7. Орендар зобов'язується прийняти та повернути майно за актом прийому-передачі в справному стані з урахуванням нормального зносу відповідно до технічної документації. Продукція і доходи, отримані Орендарем в результаті використання орендованого майна, є власністю Орендаря.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: