Головна Договір оренди (найму) Договір оренди обладнання (технічних засобів)

Неділя, 23 жовтня 2011, 20:03

Договір оренди

обладнання (технічних засобів)

м. _____________ "___"________ 2011 р.

Гр. __________________, іменований надалі Орендодавець, з однієї сторони, і ______________, іменований надалі Орендар, в особі ________________, діючого на підставі _________________, з іншої сторони, уклали договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Орендодавець зобов'язується надати у тимчасове користування, а Орендар - прийняти, оплатити користування і своєчасно повернути технічні засоби для _____________________ (призначення) в справному стані з урахуванням нормального зносу відповідно до номенклатури, що додається до договору і є його невід'ємною частиною, супроводжуваної технічною документацією (далі - обладнання). Продукція і доходи, отримані Орендарем в результаті використання орендованого обладнання, є власністю Орендаря.

1.2. На момент укладення договору обладнання, що здається в оренду, належить Орендодавцю на праві власності, що підтверджується __________ від "___"________ ___ р., __________, не закладено або не заарештовано, не є предметом позовів третіх осіб.

1.3. Передане в оренду обладнання знаходиться в нормальному стані, що відповідає вимогам, що пред'являються до такого роду обладнання відповідно до призначення орендованого об'єкта.

1.4. Без згоди Орендодавця вказане обладнання не може бути здано Орендарем в суборенду або користування іншим особам.

1.5. Орендодавець має право вимагати розірвання договору та відшкодування збитків у випадках, коли ним будуть встановлені факти використання обладнання не відповідно до умов договору оренди або його призначенням.

1.6. Орендодавець несе відповідальність за недоліки зданого ним в оренду за договором обладнання, які повністю або частково перешкоджають користуванню ним, незважаючи на те, що при здачі його в оренду (або при укладенні договору) Орендодавець міг і не знати про наявність вказаних недоліків.

1.7. У випадках істотного порушення Орендарем встановленого договором порядку внесення орендної плати (термінів платежів) Орендодавець може вимагати від Орендаря дострокового внесення орендної плати у встановлений Орендодавцем термін, але не більше ніж за два терміни планових платежів поспіль.

1.8. Сторони визначили, що Орендар, який належно виконував свої зобов'язання за договором, за інших рівних умов користується переважним правом на укладення договору оренди на новий строк після закінчення терміну дії даного договору.

1.9. Договір вважається укладеним з моменту підписання його сторонами і передачі Орендарю обладнання за актом прийому-передачі.

В акті прийому-передачі зазначаються приналежності і запасні частини обладнання, ключі, документи і т.п.

2. ПОРЯДОК НАДАННЯ І ПОВЕРНЕННЯ ОБЛАДНАННЯ

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: