Головна Договір оренди (найму) Договір оренди індивідуального банківського сейфа

Неділя, 23 жовтня 2011, 21:49

Договір оренди

індивідуального банківського сейфа

м. ____________ "___"_________ 2011 р.

_____________________, іменується надалі "Банк", в особі ________________, діючого на підставі ____________, з однієї сторони, та __________________, документ підтверджує особу: ______ серії _____ N _______, виданий ________________ "__"_________ ____ р., проживає за адресою __________________________________________, іменований надалі "Орендар", з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:

1. Банк зобов'язується надати Орендарю за плату в тимчасове користування сейф в сховищі Банку. Сейф має порядковий номер ______ і забезпечений замком типу "Банкір - Клієнт" фірми "____________" з двома ключовими свердловинами. Ключ від однієї зі свердловин (надалі іменований "Ключ N 1") належить Банку. Ключ від другої свердловини (іменований надалі "Ключ N 2") згідно з технічним описом замку виготовлений у двох примірниках і має свій номер.

При передачі осередку у користування обидва Ключа N 2 вручаються Орендарю за актом, який є невід'ємною частиною цього договору (Додаток N 1). За бажанням Орендаря один ключ N 2 може бути залишений на зберігання в Банку, про що в акті робиться відповідний запис.

2. Орендна плата за користування сейфом становить ________ на місяць з урахуванням податків.

Надходження плати в розмірі менше встановленої цим договором є підставою для її неприйняття.

3. Термін оренди з "___"__________ ____ р. по "___"__________ ____ р.

Якщо до зазначеного терміну Орендар не звільнить займаний сейф, договір вважається пролонгованим на невизначений термін.

4. Орендна плата вноситься Орендарем щомісячно в касу Банку або перераховується на його рахунок. Орендна плата повинна бути внесена не пізніше ______ числа відповідного / попереднього місяця.

Якщо протягом ______ днів з дня підписання цього договору орендна плата не надійде на рахунок Банку, договір вважається неукладеним.

При укладенні договору на термін більше 6 (шести) місяців Банк має право в односторонньому порядку змінити ставку орендної плати, письмово сповістивши про це Орендаря за один календарний місяць до моменту зміни.

5. Крім орендної плати Орендар в момент першого платежу вносить також заставу за видані йому Ключі в розмірі ____________.

Застава повертається повністю Орендарю при припиненні договору, якщо Орендар одночасно повертає Банку справні ключі. У разі втрати Ключа / Ключів Орендарем витрати Банку щодо відкриття сейфу та встановлення нового замка відшкодовуються Банком шляхом утримання суми застави незалежно від кількості втрачених Ключів. При недостатності цієї суми Орендар зобов'язаний додатково відшкодувати документально підтверджені витрати Банку до повного їх покриття.

6. Сейф з Ключами надається Орендарю в день надходження на рахунок Банку плати за користування ним. При втраті Ключа / Ключів Орендар зобов'язаний негайно повідомити про це Банк.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: