Головна Договір оренди (найму) Договір оренди обладнання з подальшим викупом

Субота, 19 листопада 2011, 17:17

Договір оренди

обладнання з подальшим викупом

м. _______________ "___"________ 2011 р.

_______________, іменоване надалі "Орендодавець", в особі _______________, який діє на підставі ____________, з однієї сторони, і _____________, надалі іменується "Орендар", в особі _____________, який діє на підставі ______________, з іншої сторони, уклали цей договір оренди про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Орендодавець надає Орендарю в оренду на ____ років устаткування ___________, здійснює його монтаж і пусконалагоджувальні роботи з метою доукомплектації лінії ______ для виробництва _______________.

1.2. Склад обладнання, переданого в оренду, наводиться в Додатку N 1 до цього договору, що є його невід'ємною частиною.

1.3. Загальна вартість обладнання та робіт становить _____________ на дату введення устаткування в експлуатацію.

1.4. Доставку обладнання проводиться силами і засобами Орендодавця.

2. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

2.1. Цей договір набирає чинності з моменту підписання.

2.2. Строк оренди обладнання сторонами цього договору визначено у ____________ починаючи з моменту виконання Орендодавцем свого обов'язку за здійснення монтажу і пусконалагоджувальних робіт.

Про дату введення обладнання в експлуатацію Орендар письмово сповіщає Орендодавця.

2.3. Сторони договору погодилися, що після закінчення терміну дії договору Орендар набуває у власність устаткування, що є об'єктом даного договору, за залишковою вартістю.

3. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

3.1. Орендодавець зобов'язується:

3.1.1. Забезпечити доставку обладнання Орендарю відповідно до умов, визначених цим договором.

3.1.2. Передати обладнання з усіма його приладдям і документацією до нього (інструкціями з користування, технічними паспортами і т.д.).

3.1.3. Провести монтаж обладнання та пусконалагоджувальні роботи.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: