Головна Договір оренди (найму) Договір найму (оренди) житлового приміщення

П'ятниця, 26 листопада 2010, 15:19

Договір

найму житлового приміщення

м._________ «___»________20__ року

Закрите акціонерне товариство «Назва1», іменоване надалі «Наймодавець», в особі директора ______, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і

Товариство з обмеженою відповідальністю «Назва2», іменоване далі по тексту «Наймач», в особі генерального директора _______, з іншого боку,

а при згадці разом далі іменуються "Сторони",

уклали цей договір найму житлового приміщення (далі за текстом - «Договір») про таке:

Стаття 1. Предмет і мета Договору (загальні умови)

1.1. Наймодавець надає для проживання, а Наймач приймає у тимчасове користування на нижчевикладених умовах Договору житлові приміщення (з обладнанням і койко-місцями, які перебувають у них), розташовані в санаторії-профілакторії за адресою: м. _____ (надалі - «Житлові приміщення»).

1.2. Житлові приміщення надаються виключно для проживання робітників та інших співробітників Наймача.

1.3. Одиницями розрахунку за Житлові приміщення є ліжко-місця, займані персоналом Наймача.

1.4. Загальна кількість прийнятих у користування Наймачем ліжко-місць узгоджується з Наймодавцем і засвідчується відповідним Актом про прийом-передачу або іншим документом, підписаним обома Сторонами.

1.5. Наймодавець запевняє, що він володіє всією повнотою юридичних і майнових прав на Житлові приміщення і гарантує, що на момент укладення Договору Житлові приміщення є його власністю, вільні від боргів, зобов'язань і претензій третіх осіб.

1.6. Наймодавець надає Наймачеві право провести поточний (косметичний) ремонт Житлових приміщень або окремих його частин.

Витрати, здійснені Наймачем у зв'язку з ремонтними роботами, відносяться до його власних витрат і відшкодуванню не підлягають ні в період дії Договору, ні по закінченню терміну його дії, за винятком випадків, коли Договір розірвано з ініціативи Наймодавця достроково або припинено з його вини.

1.7. Наймач самостійно визначає обсяг, види, характер, загальний рівень і терміни проведення поточних ремонтних робіт, за винятком випадків, що призводять до порушення архітектурних, будівельних, екологічних, протипожежних та інших норм і стандартів.

1.8. Наймач не має права проводити часткове перепланування (переобладнання) Житлових приміщень без дозволу Наймодавця та дотримання встановленого порядку проведення таких робіт.

Стаття 2. Термін найму і розрахунки за Договором

2.1. Термін найму Житлових приміщень визначений Сторонами з ____ р. по ______ р.

2.2. Плата за користування житловими приміщеннями становить ___ (_____) гривень 00 коп. за одне ліжко-місце в місяць .*

* Сторони домовилися, що перший повний місяць, незалежно від фактичної кількості в ньому днів, прирівнюється до 30 днів.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: