Головна Договір оренди (найму) Договір оренди обладнання

П'ятниця, 26 листопада 2010, 17:24

ДОГОВІР ОРЕНДИ ОБЛАДНАННЯ

м.___________ «___» _________20__ р.

ЗАТ «____», іменоване надалі «Орендодавець», в особі генерального директора ______, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і

ТОВ «Магазин ____», надалі іменоване «Орендар», в особі директора ______, що діє на підставі Статуту, з іншого боку,

уклали цей Договір оренди (далі - «Договір») про таке:

1. Предмет Договору

1.1. Орендодавець надає, а Орендар приймає на правах оренди торгове та інше обладнання (в подальшому іменоване "Обладнання"), яке буде використовуватися останнім у торговому залі і службових приміщеннях магазину, розташованого за адресою: _____ відповідно до статутної діяльності торгового підприємства і призначенням Обладнання.

1.2. Найменування і кількість переданого в оренду Обладнання, включаючи його оціночну вартість і технічні характеристики, вказані в Переліку (Специфікації) переданого Обладнання, що є невід'ємною частиною цього Договору (Додаток № 1).

1.3. Обладнання передається Орендарю протягом 10 (десяти) днів, що обчислюються з моменту підписання цього Договору.

1.4. Документом, що свідчить про передачу (прийом) в оренду Обладнання, є відповідний Акт прийому-передачі, який підписується після передачі Обладнання в оренду і є додатком до цього Договору.

1.5. Надане (прийняте) Обладнання протягом усього терміну оренди залишається власністю Орендодавця і не може бути закладено Орендарем або обтяжене іншим чином.

2. Термін оренди

2.1. Цей Договір укладено строком на 2 (два) роки. Обчислення строку оренди Обладнання починається з дня, наступного за датою підписання Акту прийому-передачі Обладнання, і триватиме до аналогічної дати 20__ року.

2.2. Після закінчення терміну дії Договору, встановленого п. 2.1 цього документа, або до її закінчення Обладнання переходить у власність Орендаря за умови внесення Орендарем викупної ціни Обладнання, еквівалентної його оціночної вартості, визначеної Сторонами в Переліку (Специфікації) переданого Обладнання.

2.3. У разі, якщо після закінчення терміну дії Договору Орендарем не буде виплачена викупна ціна за Обладнання в повному обсязі, дія Договору припиняється та Обладнання повертається Орендодавцю або продовжується за згодою Сторін до моменту погашення Орендарем всієї суми викупної ціни з наслідками, передбаченими п.2.2. цього розділу.

3. Орендна плата

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: