Головна Договір перевезення Договір на перевезення вантажів автомобільним транспортом

Вівторок, 28 червня 2011, 12:20

Договір

на перевезення вантажів автомобільним транспортом

м.__________ "___" ____________ 2011 р.

___________ автотранспортне підприємство №_____________, надалі Автотранспортне підприємство, в особі директора Іванова Івана Івановича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю "Назва", іменоване надалі Клієнт, в особі генерального директора Петрова Петра Петровича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:

I. Предмет договору

1.1. Автотранспортне підприємство зобов'язується приймати, а Клієнт - пред'являти до перевезення вантажі на підставі затвердженого плану в обсязі трьох тисяч тонн і 1500 (одна тисяча п'ятсот) тисяч тонно-кілометрів з розподілом по номенклатурі вантажів і кварталах.

Із загального обсягу перевезень централізовано виконуються перевезення таких вантажів: будівельні матеріали в обсязі трьох тисяч тон і 1500 (одна тисяча п'ятсот) тисяч тонно кілометрів.

1.2. Для виконання перевезень з оплатою за погодинним тарифами Автотраспортное підприємство виділяє Клієнтові десять вантажних автомобілів з обсягом роботи 2100 (дві тисячі сто) автомобіле-годин.

1.3. За п'ять робочих днів до початку кварталу відповідно до договору і в межах квартального плану Автотранспортне підприємство за погодженням з Клієнтом затверджує місячні плани і визначає декадні планові завдання на перевезення вантажів на перший місяць кварталу. У такому ж порядку встановлюються декадні планові завдання на другий і третій місяць кварталу.

1.4. Автотранспортне підприємство виконує для Клієнта наступні транспортно-експедиційні послуги:

- виконання навантажувально-розвантажувальних робіт;

- здійснення перевірки кількості і якості вантажу;

- тимчасове зберігання вантажу.

1.5. Сума цього договору складає _____________ (____________ тисяч) грн.

II. Права та обов'язки сторін

2.1. Автотранспортне підприємство виконує перевезення вантажів на підставі заявок Клієнта, який надає її в письмовій формі або по телефону:

а) не пізніше дванадцятої години дня, що передує дню перевезення при  внутрішньоміських і приміських перевезеннях;

б) не пізніше двадцять другої години - при міжнародних перевезеннях.

До заявки додається погоджений сторонами графік подачі автомашин в пункти завантаження із зазначенням добового і середньодобового обсягу перевезень вантажів.

2.2. Автотранспортне підприємство зобов'язане:

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: