Головна Договір позики Договір безпроцентної позики (з умовою повернення суми позики третьою особою)

Субота, 04 лютого 2012, 21:58

Договір

безпроцентної позики

м. ____________ "___" ________ 2012 р.

_________________, надалі іменується "Позикодавець", в особі ________________, що діє на підставі __________, з однієї сторони, і __________________, іменоване надалі "Позичальник", в особі ___________________, діючого на підставі ___________, з іншої сторони, і ________________, іменоване надалі "Сторона-3", в особі ______________, що діє на підставі _________, з третьої сторони, уклали цей договір про наступне.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором Позикодавець передає Позичальнику грошові кошти, а Сторона-3 в обумовлений цим договором строк зобов'язується повернути Позикодавцю суму позики в рахунок сплати боргу за договором N ___ від ___________, укладеного між Позичальником і Стороною-3 (Додаток N 1).

1.2. Позика, що надається за цим договором, є безвідсотковою.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Позикодавець передає Позичальнику грошові кошти в сумі _______ (________) грн не пізніше ______ (________) робочих днів з дня підписання цього договору.

2.2. Сторона-3 приймає на себе наступні зобов'язання:

2.2.1. Повернути Позикодавцю позику не пізніше __________ року.

2.3. Датою виконання Стороною-3 свого зобов'язання з повернення суми позики Позикодавцеві вважається дата повернення коштів Позикодавцю.

2.4. Сторона-3 має право повернути суму позики достроково.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: