Головна Договір позики Договір безпроцентної позики (договір укладається на виконання договору про новацію)

Субота, 04 лютого 2012, 22:16

Договір

безпроцентної позики

м. _____________ "___" __________ 2012 р.

________________, іменоване надалі Позикодавець, в особі _________________, який діє на підставі _________, з однієї сторони, і ________________, іменоване надалі Позичальник, в особі ______________, який діє на підставі ______________, з іншої сторони, а разом іменовані сторони, уклали цей договір на виконання Угоди про припинення зобов'язання новацією від "__" ___________ р., підписаного між сторонами, про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором Позичальник зобов'язується повернути передані йому Позикодавцем у власність грошові кошти в розмірі ______ (_________) грн (надалі сума позики) в установлений цим договором термін.

1.2. Відсотки на суму позики не нараховуються і не сплачуються.

1.3. На момент укладення цього договору сума позики передана Позикодавцем Позичальнику, що підтверджується ______________________________ (вказати підтверджуючий документ: розписка і т.д.).

1.4. Повернення зазначеної в цьому договорі суми позики може відбуватися як однією сумою, так і по частинах (в розстрочку). При цьому вся сума позики повинна бути повернута не пізніше "___" ____________ р.

Зазначена сума безпроцентної позики може бути повернена Позичальником достроково.

2. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

2.1. У разі неповернення зазначеної у статті 1.1 суми позики у визначений у п. 1.4 строк Позичальник сплачує пеню в розмірі ___% від суми позики за кожний день прострочення до дня її фактичного повернення Позикодавцю.

2.2. При порушенні Позичальником строку, встановленого для повернення чергової частини позики, позикодавець має право вимагати дострокового повернення всієї суми позики, що залишилася.

2.3. Якщо збитки, завдані Позикодавцю неправомірним користуванням його коштами, перевищують суму процентів, належну йому на підставі п. 2.1 цього договору, він має право вимагати від Позичальника відшкодування збитків в частині, що перевищує цю суму.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: