Головна Договір позики Договір безпроцентної позики між юридичними особами (спрощена форма)

Субота, 11 лютого 2012, 21:38

Договір

безпроцентної позики

м. ______________ "___" _____________ 2012 р.

__________, надалі іменується "Позикодавець", в особі _____________, який діє на підставі _________, з однієї сторони, і ____________, іменоване надалі "Позичальник", в особі ______________, який діє на підставі _________, з іншої сторони, уклали цей договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором Позикодавець передає Позичальнику суму безпроцентної позики в розмірі __________ (_______________) грн., а Позичальник зобов'язується повернути зазначену суму позики в установлений цим договором термін.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Позикодавець передає Позичальнику або перераховує на його банківський рахунок зазначену суму позики протягом _______ днів з моменту укладення цього договору.

2.2. Повернення зазначеної в цьому договорі суми позики здійснюється Позичальником не пізніше "____" _______________ р. Вказана сума безпроцентної позики може бути повернена за бажанням Позичальника по частинах (в розстрочку).

2.3. Зазначена в п. 1.1 цього договору сума безпроцентної позики може бути повернена Позичальником достроково.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. У разі неповернення зазначеної в п. 1.1 цього договору суми позики у визначений у п. 2.2 цього договору термін Позичальник зобов'язаний сплатити Позикодавцю пеню в розмірі ____% від неповерненої суми позики за кожний день прострочення до дня її повернення Позикодавцю.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: