Головна Договір позики Договір безпроцентної позики між працівником приватного акціонерного товариства і товариством

Четвер, 16 лютого 2012, 08:47

Договір

безпроцентної позики

м. _____________ "__" __________ 2012 р.

Приватне акціонерне товариство _____________________, іменоване надалі "Позикодавець", в особі ______________________, який діє на підставі _____________________, з однієї сторони і працівник _______________________, який працює на посаді _______________________ в приватному акціонерному товаристві _____________________, який (а) надалі "Позичальник", з іншої сторони уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Позикодавець передає Позичальнику, який є працівником ПрАТ "________", у власність грошові кошти в розмірі ________ (____________) гривень (далі - "Сума позики"), а Позичальник зобов'язується повернути Позикодавцю Суму позики в строк до "__" _______________ р.

Відсотки за користування позикою не стягуються.

1.2. Сума позики видається Позичальникові з метою _____________________.

2. ПЕРЕДАЧА СУМИ ПОЗИКИ

2.1. Цей договір набирає чинності з моменту передачі суми позики Позикодавцем Позичальникові.

2.2. Сума позики передається Позикодавцем Позичальнику протягом ____ робочих днів з моменту підписання цього договору.

3. ПОВЕРНЕННЯ ПОЗИКИ

3.1. Позичальник зобов'язується повернути Суму позики в строк до _____________. Порядок погашення позики визначається таким чином: _____________________________.

Даний порядок погашення позики також оформляється терміновим зобов'язанням, які є невід'ємною частиною цього договору.

3.2. Позичальник зобов'язується повернути Суму позики достроково у разі розірвання трудового договору з ПрАТ _____________________ (Позикодавцем) з таких підстав:

- з ініціативи працівника;

- неодноразове невиконання працівником без поважних причин трудових обов'язків, якщо він має дисциплінарне стягнення;

- прогул, тобто відсутність на робочому місці без поважних причин протягом усього робочого дня (зміни), незалежно від його (її) тривалості, а також у разі відсутності на робочому місці без поважних причин більше трьох годин поспіль протягом робочого дня (зміни );

- поява працівника на роботі (на своєму робочому місці або на території організації-роботодавця чи об'єкта, де за дорученням роботодавця працівник повинен виконувати трудову функцію) в стані алкогольного, наркотичного або іншого токсичного сп'яніння;

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: