Головна Договір позички Договір позички

Понеділок, 03 січня 2011, 06:50

Договір позички

м.____________ "___" __________ 20__ р.

________________ (найменування підприємства, організації) іменоване надалі "Позичкодавець", в особі __________________ (П.І.Б., посада), діє на підставі ________________ (Статуту, положення, довіреності) з одного боку, і _______________ (найменування підприємства, установи), іменоване надалі "Користувач", в особі _________________ (П.І.Б., посада), діє на підставі _______________ (Статуту, положення, довіреності) з іншого боку, уклали цей договір про таке.

1. Предмет договору

1.1. Позичкодавець зобов'язується надати Користувачу майно, вказане в п. 1.2 цього договору, у тимчасове користування, а Користувач зобов'язується повернути майно, вказане в п. 1.2 цього договору, в стані, зазначеному в п. 2.2.4 договору.

1.2. Позичкодавець зобов'язується передати Користувачу у тимчасове користування наступне майно: ________________________________ (навести перелік майна), надалі іменоване "Майно".

1.3. Зазначене у п. 1.2 цього договору Майно належить Позичкодавцеві на праві власності.

1.4. Майно повинно бути передане Користувачу протягом _____________ днів з моменту підписання цього договору.

1.5. Позичкодавець зобов'язаний надати Користувачу Майно у стані, відповідному таким умовам: _________________________________ (описати стан Майна).

1.6. Майно призначене для використання в якості ______________________________ ______________________________________________________________________________________ (вказати, в якій якості буде використано Майно).

2. Обов'язки сторін

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: