Головна Договір позички Договір позички між фізичною особою та юридичною особою

Вівторок, 13 грудня 2011, 11:15

Договір позички

між фізичною особою та юридичною особою

м. __________ "___"_______ ____ р.

Гр. ____________________, іменований надалі "Позичкодавець", з однієї сторони і ___________________ (найменування організації), іменоване надалі "Користувач", в особі ____________________, який діє на підставі ________________, з іншої сторони, разом іменовані "Сторони", уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором Позичкодавець зобов'язується надати в безоплатне тимчасове користування Користувачу, а Користувач зобов'язується прийняти майно, вказане в Додатку N 1 до цього договору, іменоване надалі "Передане майно", і своєчасно повернути його у справному стані з урахуванням нормального зносу.

    1.2. Передане майно належить Позичкодавцеві на праві власності, що підтверджується ______________________ (документи)

1.3. Позичкодавець гарантує, що до підписання цього договору передане майно нікому іншому не продане, не подароване, не закладено, не обтяжене правами третіх осіб, в спорі і під арештом (забороною) не перебуває.

1.4. Користувач буде використовувати майно відповідно до його призначення для підприємницької діяльності.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Позичкодавець зобов'язується протягом ____ днів після підписання цього договору передати зазначене у п. 1.1 цього договору майно Користувачу. Передача майна підтверджується актом приймання-передачі, підписаним обома сторонами.

2.2. Позичкодавець зобов'язується надати майно в справному стані, що дозволяє його використовувати відповідно до призначення.

2.3. Користувач зобов'язаний підтримувати передане майно в справному стані з дотриманням правил його експлуатації і нести всі витрати на його утримання, в тому числі пов'язані з його використанням податки.

2.4. Користувач зобов'язаний негайно попередити Позичкодавця при виявленні непридатності або недоброякісності переданого майна і припинити його використання.

Якщо Користувач, не попередив Позичкодавця про зазначені обставини або продовжив користуватися переданим майном, не чекаючи відповіді Позичкодавця, не вправі при виникненні спору посилатися на зазначені обставини.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: