Головна Договір позички Договір безоплатного користування (позички) підмостовим (підестакадним) простором

Неділя, 22 січня 2012, 10:09

Договір

безоплатного користування підмостовим (підестакадним) простором

м. ________________ "___"___________ 2012 р.

________________ (найменування організації), на балансі і у господарському віданні якої знаходиться споруда, в особі ___________________, який діє на підставі __________, надалі іменується "Позичкодавець", за погодженням з ____________________ (найменування територіального управління майном), з однієї сторони, і ___________________ (найменування організації), іменоване надалі "Користувач", в особі ____________, який діє на підставі ____________________, з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. "Позичкодавець" здає в безоплатне користування "Користувачу" підмостовий (підестакадний) простір ________ (територіальні та адресні орієнтири) загальною площею ______ кв. м.

1.2. Підмостовий (підестакадний) простір використовується під _________.

2. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

2.1. Термін дії цього договору встановлюється з _______ до ________.

2.2. Відповідальність за невиконання зобов'язань виникає з моменту підписання договору.

2.3. Закінчення строку дії цього договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ МАЙНА

3.1. Передача підмостового (підестакадного) простору, зазначеного в розділі 1 договору, проводиться за передавальним актом, який підписується Позичкодавцем і Користувачем не пізніше ___ днів з моменту підписання цього договору сторонами.

3.2. У разі необгрунтованого ухилення Користувача від підписання акта прийому-передачі протягом ________ з моменту підписання цього договору договір вважається не укладеним.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: