Головна Договір позички Договір позички (безоплатного користування) майна при виконанні посадових обов'язків на робочому місці

Неділя, 29 січня 2012, 16:16

Договір безоплатного користування (позички) майном (майно використовується при виконанні посадових обов'язків на робочому місці і при виїздах до клієнтів)

Договір

безоплатного користування майном

м. ____________ "__"___________ 2012 р.

____________, іменований надалі Позичкодавець, в особі ____________________, що діє на підставі _______________, з однієї сторони, і ___________, іменований надалі Користувач, з іншої сторони, уклали договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Позичкодавець передає Користувачеві майно, вказане в п. 1.2 договору (далі - Майно), у тимчасове безоплатне користування, а Користувач зобов'язується повернути це майно в тому стані, в якому він його одержав, з урахуванням нормального зносу.

1.2. За договором в безоплатне користування передається наступне майно:

- ________________________________;

- ________________________________.

Майно передається в комплекті разом з із технічною документацією.

1.3. Майно належить Позичкодавцеві на праві власності, що підтверджується _______________________.

1.4. Майно передається Користувачеві за актом передачі майна і повертається Позичкодавцеві за актом повернення майна. Зазначені акти складаються і підписуються Користувачем та уповноваженим представником Позичкодавця. В акті зазначається технічний стан переданого майна з урахуванням зносу за даними бухгалтерського обліку.

1.5. Користувач буде використовувати майно при виконанні посадових обов'язків як на робочому місці (___________, за адресою: ________________), так і при виїздах до клієнтів Позичкодавця.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Позичкодавець зобов'язується протягом __ днів після підписання договору передати майно Користувачеві.

2.2. Позичкодавець зобов'язується надати майно в стані, що відповідає умовам договору і його призначенню.

2.3. Користувач зобов'язаний підтримувати майно в справному стані і нести всі витрати по його утриманню.

2.4. Якщо майно вийшло з ладу внаслідок неправильної експлуатації його Користувачем, Користувач здійснює його ремонт за рахунок власних коштів.

2.5. Користувач вправі виносити майно за межі робочого місця на виїзди до клієнтів з письмової згоди Позичкодавця.

Користувач не має права надавати майно в оренду, у безоплатне користування іншим особам, передавати свої права та обов'язки за договором третім особам, віддавати майно в заставу.

2.6. Користувач зобов'язаний забезпечити належне зберігання майна, виключивши при цьому можливість доступу третіх осіб до нього.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: