Головна Договір поруки

Договір поруки зразок
1 7364
 

Поняття
Договір поруки є одним із способів забезпечення виконання зобов'язань. Основним призначенням договору поруки є відшкодування збитків кредитора внаслідок невиконання або неналежного виконання зобов'язання боржником з метою максимально знизити збитки і втрати кредитора.

За договором поруки поручитель зобов'язується перед кредитором іншої особи відповідати за виконання останнім його зобов'язання повністю або в частині.

Таким чином, у разі невиконання або неналежного виконання умов основного зобов'язання між кредитором і боржником до виконання зобов'язання залучається поряд з боржником поручитель. Основним зобов'язанням може бути кредитний договір, договір позики, договір підряду та інші цивільно-правові договори, які підлягають грошовій оцінці. Договором поруки може бути також забезпечено зобов'язання, яке виникне в майбутньому.

Як правило, поручитель несе відповідальність перед кредитором у повному обсязі за своєчасне виконання боржником всіх зобов'язань за основним договором:

Погашення основного боргу;
Сплата відсотків за користування чужими грошовими коштами;
Сплата неустойки (штрафів) у разі прострочення виконання зобов'язань за основним договором;
Відшкодування судових витрат по стягненню боргу та інших збитків кредитора;
Виплата інших платежів, передбачених основним договором.

В договорі поруки може бути передбачено часткову відповідальність: тільки по основному боргу, або по основному боргу і сплата неустойки і т.д.

За загальним правилом, поручитель і боржник відповідають перед кредитором солідарно, хоча договором поруки може бути передбачена і субсидіарна відповідальність поручителя. Під солідарною відповідальністю розуміють відповідальність, при якій кредитор має право вимагати виконання зобов'язання, як від боржника, так і поручителя спільно, так і від кожного з них окремо. Вимога виконати зобов'язання може бути як повна, так і часткова. Тобто якщо боржник не виконає зобов'язання в повному обсязі, кредитор може вимагати виконати зобов'язання від поручителя.

Субсидіарна відповідальність є додатковою до відповідальності боржника. При цьому до пред'явлення вимог до поручителя, який несе субсидіарну відповідальність, кредитор повинен пред'явити вимогу до боржника.

Якщо боржник відмовився задовольнити вимогу кредитора або кредитор не одержав від нього в розумний строк відповіді на пред'явлену вимогу, ця вимога може бути пред'явлена поручителю.
Предмет
Предмет договору поруки незвичайний - зобов'язання нести цивільно-правову відповідальність за іншу особу, і це зумовлює особливості даного договору.
Сторони
Сторонами договору поруки є поручитель і кредитор.

Поручителем може бути будь-яка фізична або юридична особа за деякими винятками. Поручителями не можуть бути бюджетні установи та державні установи.

Кредитором за договором поруки є кредитор за основним договором. Тому залежно від основного договору кредитором можуть бути будь-які фізичні та юридичні особи, якщо інше не передбачено законом або основним договором.
Умови
Істотною умовою договору поруки є предмет договору поруки, а також інші умови, щодо яких за заявою однієї із сторін повинно бути досягнуто згоди.

Додатковими умовами договору поруки є:

  1. Термін дії договору поруки;
  2. Права та обов'язки сторін;
  3. Відповідальність поручителя;
  4. Розірвання договору;
  5. І інші.
Форма
Договір поруки під страхом його недійсності повинен укладатися письмово і може мати форму самостійного договору між поручителем і кредитором або ж бути умовою, включеною до договору кредитора з боржником. У цьому другому випадку договір повинен бути підписаний також поручителем.