Головна Договір поруки Договір поруки

Вівторок, 23 листопада 2010, 03:47

Договір поруки

м. ___________   «___» _______ 20__ р.

ЗАТ «_____», надалі іменований "Поручитель", в особі генерального директора ______, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і Комерційний банк «_____», надалі іменований "Кредитор", в особі _______, діючого на підставі ______, з іншого боку,

уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Відповідно до цього договору Поручитель зобов'язується солідарно відповідати перед Кредитором за виконання гр-ном _______ (надалі іменований "Боржник") зобов'язань з погашення основної заборгованості та відсотків, які виникають на підставі Кредитного договору № __ від «___» ____ 20__ року (далі - «Кредитний договір»), укладеного між Кредитором та Боржником.

Сума зобов'язань Боржника перед Кредитором врегульована сторонами Додатковою угодою від «___» ____ 20__ р. (далі - «Угода») і визначена в розмірі ___ (_____) гривень, у тому числі:

w ____ гривень - основна заборгованість за Кредитним договором;

w ____ гривень - відсотки за користування кредитом.

Термін виконання Боржником своїх зобов'язань встановлений Угодою до «___» ____ 20__ року і підтверджується цим договором.

2. ПІДСТАВИ ПОРУКИ

2.1. Підставою зобов'язання Поручителя за цим договором послужили наступні обставини: ... ...

Дані обставини засвідчуються письмовими документами, наявними у Кредитора, і підтверджуються сторонами цього договору та Боржником.

3. ОБОВ'ЯЗКИ ПОРУЧИТЕЛЯ

3.1. У разі невиконання Боржником своїх зобов'язань перед Кредитором у термін до "__" _____ 20__р., Поручитель безумовно зобов'язується виконати за Боржника зобов'язання з погашення заборгованості в розмірі ____ гривень, передбачені Угодою.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: