Головна Договір про спільну діяльність Договір про спільну діяльність між двома некомерційними юридичними особами без одержання прибутку

Неділя, 21 жовтня 2012, 08:34

Договір про спільну діяльність між двома некомерційними юридичними особами без одержання прибутку (загальна мета - модернізація обладнання; ведення спільних справ здійснюється спільно; розпорядження частками в спільному майні здійснюється лише за згодою іншого Учасника)

Договір

про спільну діяльність між двома некомерційними юридичними особами без одержання прибутку

м. _____________ "___" ____________ ____ р.

________________, іменоване надалі "Учасник 1", в особі _________________ (посада, П.І.Б.), що діє на підставі _______________________ (Статуту, тощо), з однієї сторони і _____________, іменоване надалі "Учасник 2", в особі ___________ (посада, П.І.Б.), який діє на підставі ___________________ (Статуту, тощо), з іншої сторони, спільно іменовані "Учасники", уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Учасники зобов'язуються об’єднати свої внески і спільно діяти без утворення юридичної особи для досягнення мети, яка не передбачає отримання прибутку, а саме:

1.1.1. Модернізації обладнання, що становить спільне майно Учасників. Перелік даного майна зазначений в Додатку N 1 до цього Договору.

1.1.2. Розробки технологій, необхідних для модернізації обладнання, зазначеного в підп. 1.1.1 цього Договору.

1.1.3. Розробки проектів для подальшого виготовлення дослідних зразків, необхідних при модернізації обладнання, зазначеного в підп. 1.1.1 цього Договору.

1.1.4. _______________________________.

1.1.5. _______________________________.

1.2. Співпраця Учасників за цим Договором не є підприємницькою діяльністю і не передбачає отримання прибутку і розподіл його між сторонами цього Договору.

2. МАЙНОВІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ Учасника

2.1. Учасник 1 в якості внеску в спільне майно зобов'язується надавати професійні знання, навички та вміння щодо модернізації обладнання, яке є спільним майном Учасників, а також з виготовлення дослідних зразків. У разі необхідності Учасник 1 зобов'язується вносити в спільну справу Учасників грошові кошти в розмірах, зазначених у додаткових угодах до цього Договору.

2.2. Учасник 2 в якості внеску в спільне майно зобов'язується вносити обладнання, вказане в Додатку N 1 до цього Договору.

2.3. Внесене Учасниками майно, яким вони володіють на праві власності, а також вироблена у результаті спільної діяльності продукція та одержані від такої діяльності плоди і доходи визнаються їхньою спільною частковою власністю. При цьому частки Учасників визнаються рівними.

2.4. Учасник не вправі розпоряджатися своєю часткою у спільному майні без згоди іншого Учасника.

2.5. Кредитор учасника цього Договору простого товариства має право пред'явити вимоги про виділ його частки в спільному майні. Якщо виділення частки в натурі неможливо або проти цього заперечує інший учасник, кредитор має право вимагати продажу боржником своєї частки іншому учаснику простого товариства за ціною, сумірною ринкової вартості цієї частки, зі зверненням виручених від продажу коштів на погашення боргу.

2.6. У разі відмови іншого учасника простого товариства від придбання частки боржника кредитор вправі вимагати по суду звернення стягнення на частку боржника у праві спільної власності шляхом продажу цієї частки з публічних торгів.

2.7. Ведення бухгалтерського обліку спільного майна Учасників доручається Учаснику 1.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: