Головна Договір про спільну діяльність Договір про спільну діяльність без одержання прибутку

Неділя, 21 жовтня 2012, 09:26

Договір

про спільну діяльність без одержання прибутку

м. ____________ "___" _________ ____ р.

"_______________________", іменоване надалі "Учасник-1", в особі _____________________ (П.І.Б., посада), який діє на підставі ___________________, з однієї сторони, і "________________", іменоване надалі "Учасник-2", в особі ______________(П.І.Б., посада), який діє на підставі ______________, з іншої сторони, іменовані надалі "Учасники", уклали цей договір про наступне.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Учасники зобов'язуються об'єднати свої внески і спільно діяти без утворення юридичної особи для реалізації спільних програм і проектів з метою досягнення некомерційних цілей, а саме: ______________.

1.2. Програми (проекти), які не відображені в цьому договорі, будуть здійснюватися відповідно до додаткових угод між Учасниками, що регламентують ці види діяльності та є невід'ємними додатками до цього договору.

1.3. Співпраця Учасників по цьому договору не передбачає отримання прибутку і розподіл його між Учасниками цього договору.

2. МАЙНОВІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ Учасника

2.1. Учасник-1 в ______ строк з моменту вступу договору в силу зобов'язується в якості внеску в спільне майно:

2.1.1. Надати приміщення, розташоване за адресою: _______________, площею _____ (___________) кв. м, що належать йому на праві власності, забезпечене комунікаціями, електроенергією, засобами протипожежної безпеки (докладний опис і технічний стан наводяться в Додатку N 1 до цього договору).

2.1.2. Оплачувати __% витрат за цим договором.

2.1.3. Внесок Учасника-1 становить ___%.

2.2. Учасник-2 зобов'язується в якості внеску в спільне майно:

2.2.1. Надати персонал і устаткування для виконання цього договору.

2.2.2. ____________________________________________________.

2.2.3. Оплачувати __% витрат за договором.

2.2.4. Внесок Учасника-2 становить ___%.

2.3. Внесене Учасниками майно, яким вони володіють на праві власності, а також вироблена у результаті спільної діяльності продукція та одержані від такої діяльності плоди і доходи визнаються їхньою спільною частковою власністю.

Спільне майно Учасників цього договору оцінюється в ____ (_________) грн.

При цьому частка _____________ - __%, ______________ - __%.

2.4. Учасник не вправі розпоряджатися своєю часткою у спільному майні без згоди іншого Учасника.

2.5. Кредитор одного з Учасників вправі пред'явити вимоги про виділ його частки в спільному майні. Якщо виділення частки в натурі неможливо або проти цього заперечує інший Учасник, кредитор має право вимагати продажу боржником своєї частки іншому Учаснику за ціною, сумірною ринкової вартості цієї частки, зі зверненням виручених від продажу коштів в погашення боргу.

2.6. У разі відмови іншого Учасника від придбання частки боржника кредитор вправі вимагати по суду звернення стягнення на частку боржника у праві спільної власності шляхом продажу цієї частки з публічних торгів.

2.7. Ведення бухгалтерського обліку спільного майна Учасників доручається _____________.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: