Головна Договір підряду Договір побутового підряду (загальна спрощена форма)

Четвер, 01 березня 2012, 08:41

Договір

побутового підряду

м. ______________ "__" ___________ 20__ р.

__________________ (найменування організації), надалі "Підрядник", в особі ________________ (посада, П.І.Б.), який діє на підставі ___________________, (Статуту, положення, довіреності) з однієї сторони, і ________________ (П.І.Б. громадянина), надалі "Замовник", з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Замовник доручає, а Підрядник зобов'язується виконати на свій ризик роботу по ______________________ (найменування робіт) в термін, встановлений сторонами в цьому договорі.

1.2. Замовник, в свою чергу, зобов'язується прийняти та оплатити виконану Підрядником роботу, передбачену п. 1.1 цього договору.

2. Вартість робіт. Порядок розрахунків

2.1. Робота, виконана відповідно до п. 1.1 цього договору, підлягає оплаті за ціною, встановленою домовленістю між Замовником та Підрядником.

Ціна роботи за цим договором встановлюється в сумі _________ гривень.

2.2. Робота вважається виконаною Підрядником, а також прийнятою Замовником до оплати після її підсумкової здачі Підрядником і підписання сторонами акту здачі-приймання.

2.3. Замовник оплачує виконану Підрядником і прийняту до оплати роботу в ____ строк з дня підписання сторонами акту здачі-приймання роботи, в тому випадку, якщо робота виконана належним чином і в термін, передбачений цим договором, або за згодою Замовника достроково.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: