Головна Договір страхування Договір добровільного страхування цивільної відповідальності за заподіяння шкоди третім особам (застрахованим) внаслідок керування транспортним засобом

Неділя, 29 липня 2012, 21:40

Договір

добровільного страхування цивільної відповідальності за заподіяння шкоди третім особам внаслідок керування транспортним засобом

м. ______________ "___" _____________ р.

___________________ (найменування страхової організації), ліцензія №_____________, видана ____________________ (найменування органу), іменована надалі "Страховик", в особі ______________(Посада, П.І.Б.), який діє на підставі ________________ (Статуту, положення), з однієї сторони, і ____________________(П.І.Б. громадянина), надалі "Страхувальник", з іншої сторони, разом іменовані "Сторони", уклали цей договір про наступне.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Згідно з цим договором Страховик зобов'язується при настанні обумовленого в договорі страхового випадку щодо особи, зазначеної в п. 1.2 цього договору і що іменується в подальшому "Застрахована особа", виплатити особі, яка має право на відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров'ю або майну, і іменованого далі "Вигодонабувач", визначене в договорі страхове відшкодування в межах страхової суми, зазначеної в п. 4.1 договору, а Страхувальник зобов'язується сплатити Страховику страхову премію в розмірі та порядку, передбачених договором.

1.2. Застрахованою особою за договором є: ______________ (П.І.Б., паспортні дані, адреса реєстрації).

2. ОБ'ЄКТ СТРАХУВАННЯ. СТРАХОВИЙ ВИПАДОК

2.1. Об'єктом страхування за цим договором є майнові інтереси, пов'язані з настанням відповідальності Застрахованої особи за заподіяння шкоди життю, здоров'ю або майну інших осіб автомобілем марки _________, _____ року випуску, двигун N _____, кузов N ______, _________ кольору, номерний знак ________, зареєстрований в ________ (паспорт транспортного засобу: серія ____, N ___, виданий ____________, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу N ___, видане "__" ___________ р., ________) (далі - транспортний засіб).

2.2. Страховим випадком за цим договором вважається дорожньо-транспортна пригода (ДТП), що відбулося за участю зазначеного в п. 2.1 цього договору транспортного засобу і внаслідок якої транспортним засобом заподіяна шкода життю, здоров'ю та майну третіх осіб і у Застрахованої особи відповідно до законодавства України виникає обов'язок відшкодувати заподіяну шкоду. До страхових випадків відносяться також випадки заподіяння шкоди елементами (частинами транспортного засобу), які відокремилися від рухомого транспортного засобу.

2.3. Не є страховим випадком за цим договором ДТП, що призвело до заподіяння шкоди життю, здоров'ю та майну третіх осіб:

2.3.1. В результаті умисних дій Вигодонабувача.

2.3.2. При управлінні транспортним засобом не Застрахованою особою.

2.3.3. При управлінні транспортним засобом особою, яка протиправно ним заволоділа.

2.3.4. В результаті спалаху транспортного засобу, який не знаходився в русі, а також в результаті підпалу транспортного засобу.

2.3.5. В результаті вибуху транспортного засобу, якщо він стався не на місці ДТП і не являється його наслідком, а також в результаті підриву транспортного засобу.

2.3.6. За обставин, що виключають відповідно до законодавства України відповідальність Застрахованої особи за заподіяну шкоду.

2.3.7. _______________________________.

2.4. Не є страховим випадком за цим договором ДТП, що призвело до заподіяння шкоди майну третіх осіб:

2.4.1. В результаті навмисних дій Страхувальника або Застрахованої особи, а також в результаті грубої необережності потерпілого при відсутності провини Страхувальника або Застрахованої особи.

2.4.2. При використанні транспортного засобу у випробуваннях, у спортивних або навчальних цілях без письмового погодження зі Страховиком.

2.4.3. Внаслідок здачі транспортного засобу в оренду, лізинг або прокат без письмового узгодження із Страховиком.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: