Головна Договір управління майном

Договір управління майном. Зразки договорів управління майном
1 Договір довірчого управління цінними паперами 4117
2 Договір довірчого управління підприємством (управління здійснюється в інтересах вигодонабувача) 5207
3 Договір довірчого управління (об'єктом довірчого управління є права Засновника товариства з обмеженою відповідальністю) 3407
4 Договір довірчого управління нерухомим майном на користь вигодонабувача (з умовою можливої ​​заміни вигодонабувача на установника управління) 2020
5 Договір довірчого управління земельною ділянкою з розташованими на ній будівлями для здійснення їх реконструкції 1875
6 Договір довірчого управління нерухомим майном (підприємством в цілому) яке обтяжене заставою (з обмеженням дій управителя щодо розпорядження майном) 2411
7 Договір довірчого управління цінними паперами та грошовими коштами (вигодонабувач - третя особа) 3299
8 Договір довірчого управління нерухомим майном (підприємством в цілому), укладений на користь вигодонабувача, який не є установником управління 2886
9 Договір довірчого управління майном, що укладається на користь вигодонабувача, який є власником майна 2919
10 Договір довірчого управління пакетом акцій публічного акціонерного товариства 3109
11 Договір на довірче управління майном 4273
12 Договір довірчого управління нерухомим майном 6155
 

ДОГОВІР УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ - за цивільним законодавством - договір, за яким одна сторона (установник управління) передає іншій стороні (управителеві) на певний строк майно в управління, а інша сторона зобов'язується здійснювати управління цим майном в інтересах установника управління або вказаної ним особи (вигодонабувача). Передача майна в управління не тягне переходу права власності на нього до управителя. Здійснюючи управління майном, управитель має право вчиняти щодо цього майна відповідно до договору управління майном будь-які юридичні і фактичні дії в інтересах вигодонабувача. Законом або договором управління майном можуть бути передбачені обмеження щодо окремих дій з управління майном. Угоди з переданим в управління майном управитель укладає від свого імені, вказуючи при цьому, що він діє в якості такого управителя. Ця умова вважається дотриманою, якщо при вчиненні дій, що не вимагають письмового оформлення, інша сторона поінформована про їх вчинення управителем в цій якості, а у письмових документах після імені або найменування управителя зроблена позначка "Д.у". При відсутності вказівки про дію управителя в цій якості управитель зобов'язується перед третіми особами особисто і відповідає перед ними тільки належним йому майном.