Головна Договір управління майном Договір довірчого управління цінними паперами та грошовими коштами (вигодонабувач - третя особа)

Неділя, 30 вересня 2012, 08:24

Договір

довірчого управління

м. _______________ "___" _________ 2012 р.

_____________ (комерційний банка та/або інвестиційний фонд), надалі іменується "Управитель", в особі ______________, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і ________________, паспорт: серія ____ N ______, виданий "___" _______________ р., орган, який видав паспорт ________, надалі "Установник управління", з іншої сторони, уклали цей договір про наступне.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Управитель зобов'язується управляти майном Установника управління, що належить йому на правах власності, виключно в інтересах останнього.

1.2. В якості майна Установника управління (надалі - "Активів") можуть бути тільки цінні папери (надалі - "ЦП") і гроші, призначені для інвестування в ЦП або отримані від продажу ЦП в процесі управління.

1.3. Установник управління зобов'язується перевести ЦП, призначені для управління, на рахунки депо і (або) особові рахунки у відповідних депозитаріях і (або) реєстраторах, зазначених Управителем, а гроші, призначені для управління, перевести на рахунки, зазначені Управителем.

1.4. Кількість ЦП та сума грошей, переданих Установником управління Управителю, фіксується в Акті передачі Активів (Додаток N 1).

1.5. Вигодонабувачем за цим договором є _____________, паспорт: серія ____ N ______, виданий "__" ______________ р., орган, який видав паспорт________, іменований надалі "Вигодонабувач".

Банківські реквізити Вигодонабувача: _________________________.

1.6. Передача цінних паперів в довірче управління не тягне переходу права власності на них до Управителя.

2. Довірчий характер ДОГОВОРУ

2.1. Управитель при здійсненні прав і виконанні обов'язків, що випливають з договору, зобов'язаний діяти сумлінно і тим способом, який є найкращим для інтересів Установника управління та Вигодонабувача.

2.2. Управитель має виключне право визначати, який спосіб його дії відносно керованого майна є найкращим з точки зору інтересів Установника управління та Вигодонабувача.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: