Головна Договір управління майном Договір довірчого управління нерухомим майном (підприємством в цілому) яке обтяжене заставою (з обмеженням дій управителя щодо розпорядження майном)

Неділя, 30 вересня 2012, 11:58

Договір

довірчого управління підприємством, яке обтяжене заставою

м. ____________ "__" _________ 2012 р.

__________________ (назва організації - Установника управління), іменоване надалі "Установник управління", в особі ____________________ (посада, П.І.Б.), який діє на підставі _________________ (статуту, положення), з однієї сторони, і _____________(найменування Управителя), іменоване надалі "Управитель", в особі ____________________ (посада, П.І.Б.), який діє на підставі _________________ (статуту, положення), з іншої сторони, разом іменовані "Сторони", уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. За цим Договором Установник управління передає Управителю на строк, встановлений в цьому Договорі, підприємство (майновий комплекс) в довірче управління, а Довірчий управитель зобов'язується здійснювати управління цим підприємством в інтересах Установника управління.

1.2. Об'єктом довірчого управління є ___________________ (зазначити підприємство, яке передається в довірче управління), іменоване надалі "майно".

1.3. Склад майна, переданого в довірче управління по цьому Договору, визначений у _______________________ (вказати документ (ти), що визначає (ють) склад майна, наприклад: акт інвентаризації підприємства, бухгалтерський баланс, звіт аудитора про склад майна та вартість підприємства, і т.п.), який являється невід'ємною частиною цього Договору.

1.4. Зазначене майно належить Установнику управління на праві власності, що підтверджується.

Вказане майно обтяжене заставою за договором застави №___________ від "__" ____________ р., укладеним Установником управління з ___________.

Застава видана в забезпечення виконання зобов'язань за Договором ____________ №______ від "__" __________ р.

Договір застави не забороняє Установнику управління передавати майно в довірче управління.

Передача майна в довірче управління не тягне переходу права власності на нього до Управителя.

Передача заставленого майна в довірче управління не позбавляє заставодержателя права звернути стягнення на це майно.

2. Права та обов'язки Установника УПРАВЛІННЯ

2.1. Установник управління має право:

2.1.1. Перевіряти виконання Договору Управителем, здійснювати контроль над його діями шляхом огляду майна, переданого в довірче управління, і ознайомлення з балансом, що ведуться Управителем у відповідності з цим Договором, та отримувати всі відомості і звіти, що представляються Управителем державним контролюючим органам відповідно до чинного законодавства України.

2.1.2. Пред'являти Управителю у разі порушення ним цього Договору позови з метою винесення судом рішень, що зобов'язують його до виконання Договору і усуненню несприятливих наслідків допущених ним порушень.

2.1.3. У випадку втрати довіри до Управителя пред'являти йому позов про дострокове припинення цього Договору.

2.1.4. Одержувати доходи по переданому в управління майну за вирахуванням сум, що підлягають виплаті Управителю у вигляді винагороди та компенсації витрат по довірчому управлінню.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: