Головна Договір управління майном Договір довірчого управління (об'єктом довірчого управління є права Засновника товариства з обмеженою відповідальністю)

Неділя, 11 листопада 2012, 10:47

ДОГОВІР

довірчого управління (об'єктом довірчого управління є права ЗАСНОВНИКА ТОВ)

м. ____________  "__" _______ 2012 р.

«___________________», іменоване надалі "Управитель", в особі _____________, який діє на підставі ___________, з однієї сторони, і «____________», іменоване надалі "Установник управління", в особі ________________, який діє на підставі __________, з іншої сторони, разом іменовані "Сторони", уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Установник управління передає належні йому права на частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "_________" (далі - Товариства), розташованого за адресою: _________________, в довірче управління Управителя, а Управитель зобов'язується здійснювати управління переданої йому частки ( частиною частки) в інтересах Установника управління.

1.2. Установник управління є власником частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства на підставі Договору про заснування ТОВ "_________", зареєстрованого _________________ "___" ___________ р.

Відповідно до пункту ____ Договору про заснування Товариства Установник управління є власником частки (частини частки) у розмірі ___% від статутного капіталу Товариства.

1.3. Вигодонабувачем за цим договором є Установник управління.

1.4. Під довірчим управлінням майном розуміється здійснення Управителем в інтересах Установника управління прав і обов'язків Установника управління як учасника Товариства, включаючи здійснення Управителем всього комплексу юридичних і фактичних дій, які вправі здійснювати учасник Товариства відповідно до закону та установчих документів з обмеженнями, встановленими цим договором або додатковими угодами до нього.

1.5. При здійсненні своїх прав і виконанні обов'язків Управитель повинен діяти сумлінно і тим способом, який є найкращим (найбільш вигідним, найбільш розумним і т.п.) з точки зору інтересів Установника управління. Відносини, що виникають між сторонами у зв'язку з виконанням цього договору, характеризуються особливою довірою, наданою Установником управління Управителю як особі, яка здатна, на думку Установника управління, грамотно і професійно управляти переданим майном.

1.6. Управитель не вправі доручати третім особам виконання обов'язків, покладених на нього цим договором, за винятком випадків, коли:

а) отримана письмова згода від Установника управління на таке доручення;

б) виникли обставини, в яких таке доручення необхідно для забезпечення інтересів Установника управління і Управитель не має при цьому можливості отримати вказівки Установника управління в необхідний термін.

Управитель відповідає перед Установником управління за дії обраного ним повіреного як за свої власні.

1.7. Укладення цього Договору не тягне припинення права власності Установника управління на майно, передане в довірче управління за цим договором. Майно не може бути використане в якій би то не було формі в поточній, основної діяльності Управителя, і на зазначене майно не можуть бути звернені стягнення за зобов'язаннями Управителя.

1.8. Терміни та визначення, що застосовуються у цьому Договорі, розуміються відповідно до законодавства України.

1.9. Для здійснення прав з управління Установник управління, як учасник Товариства, при необхідності видає Управителю або його співробітникам довіреності.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: