Головна Договір управління майном Договір довірчого управління підприємством (управління здійснюється в інтересах вигодонабувача)

Понеділок, 12 листопада 2012, 10:14

Договір

довірчого управління підприємством (управління здійснюється в інтересах вигодонабувача)

м._______________   "___" ___________2012 р.

_____________, іменоване надалі "Установник управління", в особі _________________, який діє на підставі __________, з однієї сторони, і _________________, іменоване надалі "Управитель", в особі ______________, що діє на підставі ___________, з іншої сторони, разом іменовані "Сторони", уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За даним договором Установник управління передає Управителю на строк, зазначений у цьому договорі, підприємство (майновий комплекс) в довірче управління, а Управитель зобов'язується здійснювати управління цим майновим комплексом в інтересах вигодонабувача - _______________________________________.

1.2. Об'єктом довірчого управління є ________________________________, іменоване надалі "підприємство".

1.3. Склад підприємства (майнового комплексу), переданого в довірче управління за цим договором, визначений в _______________________ (вказати документ (ти), що визначає (ють) склад майна, наприклад: акт інвентаризації підприємства, бухгалтерський баланс, висновок аудитора про склад майна та вартість підприємства, і т.п.), що є невід'ємною частиною цього договору.

1.4. Право власності Установника управління на підприємство підтверджується _________________, виданим _______________ від "__" __________ р. N _______.

Передача підприємства в довірче управління не тягне переходу права власності на нього до Управителя.

1.5. Управитель має право вчиняти щодо переданого в управління підприємства будь-які юридичні і фактичні дії в інтересах вигодонабувача.

1.6. Угоди з переданим в управління підприємством Управитель здійснює від свого імені, вказуючи при цьому в письмових документах, що він діє в якості Управителя за допомогою позначки "Д.У.", яка ставиться після його найменування, а при вчиненні дій, що не вимагають письмового оформлення, Управитель зобов'язаний інформувати третю особу про те, що він здійснює їх в якості довірчого управителя.

1.7. Підприємство як майновий комплекс відображається в Управителя на окремому балансі і щодо нього ведеться самостійний облік.

1.8. Для розрахунків з діяльності, пов'язаної з довірчим управлінням, Управитель відкриває окремий банківський рахунок.

1.9. Підприємство передається в довірче управління по передавальному акту, що є невід'ємною частиною цього договору, протягом _________ з моменту укладення цього договору.

Передавальний акт складається Установником управління у двох примірниках і підписується ним та Управителем. Один примірник акта залишається в Установника управління, а другий вручається Управителю безпосередньо після його підписання.

1.10. Передача підприємства в довірче управління підлягає державній реєстрації в порядку, встановленому законом.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: