Головна Кредитний договір Кредитний договір (про надання споживчого кредиту)

Неділя, 24 жовтня 2010, 21:06

ДОГОВІР

про надання споживчого кредиту

м.________________      «__»________ 20__ р.

БАНК "___________" Відкрите акціонерне товариство, іменоване надалі Банк-кредитор, в особі ______________, який діє на підставі _______________, з одного боку, і _______________ Діючий (-а) від свого імені, іменований (-а) надалі Позичальник, з іншого боку, уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 Банк-кредитор надає Позичальнику кредит на споживчі цілі в сумі ____________ на строк по _________р., а Позичальник зобов'язується повернути Банку-кредиторові отриманий кредит та сплатити плату за користування кредитом у розмірі, у строки та на умовах цього договору.

2. ПОРЯДОК НАДАННЯ КРЕДИТУ

2.1. Банк-кредитор надає Позичальнику кредит після пред'явлення Позичальником всіх правильно оформлених документів з урахуванням нормативних актів України і вимог Банку-кредитора, включаючи забезпечення зобов'язань відповідно до розділу 6 цього договору.

2.2. Облік отриманого Позичальником кредиту Банк-кредитор здійснює на позиковому рахунку, відкритому Банком-кредитором відповідно до вимог НБ України.

2.3. Кредит надається Позичальнику шляхом зарахування грошових коштів на банківський рахунок Позичальника, відкритий у Банку-кредиторові.

2.4. Видача кредиту проводиться після внесення Позичальником одноразового платежу за користування кредитом відповідно до п.3.1 цього договору та відкриття ним банківського рахунку в Банку-кредиторі протягом 30 днів від дня укладання кредитного договору. При недотриманні Позичальниками цих умов договір вважається розірваним в односторонньому порядку.

3. ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ КРЕДИТАМИ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

3.1. Позичальник зобов'язується сплатити Банку-кредиторові плату за користування кредитом, що складається з одноразового платежу, що стягується при видачі кредиту в розмірі __% (___) відсотків від суми кредиту, встановленої п.1.1. цього договору і відсотків у розмірі ____% (_____) відсотків річних у порядку, встановленому цим договором.

При зміні ставки рефінансування НБ України Банк-кредитор має право в односторонньому порядку змінити відсоткову ставку за наданим кредитом на кількість пунктів на свій розсуд. Про зміну відсоткової ставки Банк-кредитор повідомляє Позичальника письмово за 30 календарних днів до дати таких змін із зазначенням її нової величини і дати вступу в силу.

3.2. Відсотки сплачуються Позичальником на підставі розрахунку Банку-кредитора у наступному порядку:

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: