Головна Кредитний договір Кредитний договір

Неділя, 24 жовтня 2010, 21:36

КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР

м.__________ "____"________ 20____р.

_________________________________________ (повне найменування банку - кредитора) іменований надалі "Банк", в особі ___________________ (П.І.П., посада), який діє на підставі Статуту, з одного боку, і ___________________ (повне найменування організації-позичальника) іменована надалі "Позичальник", в особі ______________________ (П.І.П., посада), який діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали цей договір про наступне:

1. Банк надає позичальнику кредит на ___________________________________ (мета кредиту).

2. Загальний розмір кредиту - __________________ гривень.

Кредит надається на оплату _________________________________.

3. Позичальник зобов'язується погасити кредит до "__"_______________ 20____г.

Погашення позики здійснюється шляхом ___________________________________.

При ненадходженні коштів в погашення кредиту у вказаний термін заборгованість за позикою, включаючи відсотки, вноситься на рахунок прострочених позичок і списується з рахунку N ____________________ в _________________________ банку.

4. За користування кредитом Позичальник вносить плату в розмірі _____ відсотків річних.

Відсотки нараховуються і стягуються Банком щомісячно після 20 числа кожного місяця в безспірному порядку інкасовими дорученням з розрахункового рахунку позичальника.

Початок терміну по нарахуванню відсотків починається з дати видачі коштів з позикового рахунку і закінчується датою зарахування коштів в погашення кредиту на позиковий рахунок Позичальника.

У разі ненадходження на рахунок Банку коштів в погашення належних з Позичальника відсотків до 5 числа наступного місяця належні із Позичальника відсотки по кредиту вважаються як несвоєчасно сплачені.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: