Головна Трудовий договір (контракт) Трудовий договір (контракт) з працівником

Вівторок, 28 грудня 2010, 07:31

Трудовий договір (контракт) з працівником

м.____________ "____"__________ 20__р.

______________ (повне офіційне найменування підприємства), іменоване надалі "Підприємство", в особі _______________________(посада, П.І.Б.), діючого на підставі статуту, з одного боку, і _____________________ (П.І.Б.) іменований надалі "Працівник", з іншого боку, уклали цей контракт про таке:

1. Предмет контракту

1.1.________________ приймається на роботу на підприємство в якості _________________________ (професія); на посаду __________________ для виконання трудових обов’язків ___________________________ (коротка характеристика);

2. Термін контракту

2.1.Контракт укладається між Підприємством та Працівником строком на __________ років (місяців) і діє з "___"___________ 20__ р. по "___"___________ 20__ р.; на невизначений термін; на час виконання роботи, обумовленої цим Контрактом (обрати потрібний варіант).

3. Загальні умови контракту

3.1. Укладаючи цей контракт, Працівник приймає до уваги, що Підприємство є

___________________________________________

___________________________________________

(Коротка характеристика підприємства, установи, організації)

3.2. Виконуючи свої безпосередні трудові обов'язки у відповідності із цим Контрактом, Працівник буде виходити із Статуту (Положення) Підприємства.

3.3. Працівник підпорядковується безпосередньо керівнику, _______________________________ (найменування структурного підрозділу), а також директорові Підприємства.

3.4. Працівник є повноправним членом трудового колективу Підприємства, бере участь з правом вирішального голосу в діяльності його загальних зборів (конференцій).

3.5. Працівник має право висловлювати особисту думку з будь-якого питання діяльності Підприємства.

3.6. Працівник має право у разі необхідності ознайомитися з правилами внутрішнього трудового розпорядку Підприємства, колективним договором і трудовим законодавством.

3.7. Працівникові гарантується безперешкодне здійснення права на об'єднання у профспілку. Дискримінація Працівника в режимі часу і часу відпочинку, оплати праці та інших істотних умов праці з причини його участі в профспілці не допускається.

4. Обов'язки сторін

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: