Понеділок, 14 лютого 2011, 21:42

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР

м. Київ           "__" ___________ 2011 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю "____________________", іменоване далі Роботодавець, в особі Генерального директора ______________________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і _______________________ іменований далі Працівник, з іншого боку, уклали цей договір про наступне:

І. Предмет договору

1. Працівник приймається на роботу як ___________________________ (посада) в структурний підрозділ, що знаходиться за адресою: ________________________________ (місце роботи), у зв'язку з чим Роботодавець зобов'язується надати Працівникові роботу по обумовленій трудовій функції, забезпечити умови праці, передбачені Трудовим кодексом України, законами та іншими нормативними правовими актами, колективним договором, угодами, локальними нормативними актами, що містять норми трудового права, своєчасно і в повному обсязі виплачувати працівникові заробітну плату, а Працівник зобов'язується особисто виконувати визначену цією угодою трудову функцію і дотримуватися діючих в організації правила внутрішнього трудового розпорядку.

2. При здійсненні своїх прав і виконанні обов'язків Працівник зобов'язаний діяти в інтересах Роботодавця. Здійснювати свої права і виконувати трудові обов'язки Працівник зобов'язується сумлінно і раціонально.

3. Цей трудовий договір укладено на невизначений термін. Початок дії договору - "__" __________ 2011 р. Дата початку роботи - "__" __________ 2011 р.

4. З метою перевірки відповідності кваліфікації Працівника і його відношення до роботи встановлюється випробувальний термін тривалістю 2 місяці з моменту, коли Працівник приступить до виконання своїх трудових обов'язків.

Ця робота є для працівника основною.

II. Права та обов'язки сторін

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: