Головна Трудовий договір (контракт) Трудовий договір (з керівником профспілкової організації)

Понеділок, 14 лютого 2011, 22:10

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР

м. Київ «___» __________ 2011 року

_______________________________ (повне найменування роботодавця - профспілкової організації відповідно до Статуту (Загальним положенням) профспілкової організації, скорочене найменування) іменується надалі «Роботодавець», в особі ___________________________ (посада, П.І.Б. особи, що представляє загальні збори (конференцію) уповноваженого на підставі рішення загальних зборів (конференції), підписувати цей договір, з одного боку, і _________________________ (прізвище, ім'я, по батькові), іменований надалі «Працівник», з іншого боку, уклали цей договір про таке.

1. Предмет договору

1.1 Цей трудовий договір укладається відповідно до статті 21 КЗпП України в результаті обрання ________________________ (загальними зборами, конференцією) працівника на посаду голови (вказати назву) профспілкової організації   _________________ (далі - «профорганізація»).

1.2 Порядок обрання, правомочність загальних зборів (конференції) та порядок голосування визначається Статутом (Загальним положенням) профорганізації.

1.3 Працівник діє на підставі Статуту ______________, Статуту (Загального положення) профорганізації, представляє профорганізацію у взаємовідносинах з роботодавцями та їх об'єднаннями, іншими професійними спілками, їх об'єднаннями та структурними підрозділами, органами державної влади та місцевого самоврядування.

1.4 Роботодавець надає Працівникові роботу з вказаної посади, забезпечує йому умови праці, передбачені трудовим законодавством і за цим договором, виплачує Працівнику заробітну плату в розмірі та у строки, встановлені цим договором, а Працівник особисто виконує передбачені цим договором трудові обов'язки з вказаної посади, дотримується Правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.5 Робота за цим договором є для Працівника основною.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: