Головна Трудовий договір (контракт) Трудовий договір з директором акціонерного товариства

Субота, 19 лютого 2011, 16:50

Трудовий договір з директором акціонерного товариства

м.__________ "___" ________ 2011 р.

Акціонерне товариство __________________ (найменування) в особі __________________ (вказати посаду та П.І.Б. уповноваженої особи), що діє на підставі Статуту, іменоване надалі "Роботодавець", з одного боку, і пан (пані) ______________________ (вказати П.І.Б.), який (а) надалі імонований (а), "Директор", з іншого боку, керуючись КЗпП України, уклали цей договір про наступне:

1. Загальні положення

1.1. Цей трудовий договір (далі - договір) регулює трудові та інші безпосередньо пов'язані з ними відносини між Директором і Роботодавцем.

1.2. Робота за цим договором є для Директора основним місцем роботи. Директор може займати оплачувані посади в інших організаціях тільки з дозволу ради директорів (наглядової ради) товариства. У таких випадках робота на умовах сумісництва здійснюється з урахуванням норм КЗпП України. Директор не може входити до складу органів, що здійснюють функції нагляду і контролю в організації-роботодавця.

1.3. Місцем роботи Директора є _________________________ (вказати повне найменування та адресу організації, місце знаходження службового приміщення).

1.4. Датою початку роботи є "__"________ 2011 р.

1.5. Пан (пані) ______________ (П.І.Б.) приймається на роботу як _______________________ (вказати найменування посади відповідно до штатного розпису організації. Якщо відповідно до законів з виконанням робіт за певними посадами, спеціальностями або професіями пов'язано надання пільг або наявність обмежень, то найменування цих посад, спеціальностей або професій і кваліфікаційні вимоги до них повинні відповідати найменуванням і вимогам, зазначеним у кваліфікаційних довідниках, що затверджуються Мін.праці*).

1.6. За Директором закріплюється наступна оргтехніка, обладнання та інші матеріальні цінності, за збереження яких він несе персональну відповідальність: ______________________________________ (вказати).

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: