Головна Трудовий договір (контракт) Трудовий договір з покоївкою (роботодавець - фізична особа)

Середа, 23 лютого 2011, 08:44

Трудовий договір з покоївкою

м. _______________ "__" __________ 2011 р.

Гр. __________ (П.І.Б) ___________ року народження, проживає за адресою:_________________________, (повна адреса) паспорт серії ____N______, виданий "__" ________ 200__ р. _________________ (найменування органу, що видав паспорт) іменований надалі "Роботодавець", з одного боку, і гр. _______________(П.І.Б.) _________ року народження, мешкає за адресою: ___________________________________ (повна адреса), паспорт серії ________ N ____________, виданий "__" ___________ 200_ р. _____________________ (найменування органу, що видав паспорт) іменована надалі "Працівник", з іншого боку, уклали цей трудовий договір про таке:

1. Предмет трудового договору

1.1. Працівник приймається Роботодавцем на посаду покоївки для виконання робіт у будинку Роботодавця, що знаходиться за адресою: ________________________________ (вказати адресу).

1.2. Працівнику встановлюється випробувальний термін ______ місяці.

1.3. При незадовільному результаті випробування Роботодавець має право до закінчення терміну випробування розірвати трудовий договір з Працівником, попередивши його про це у письмовій формі не пізніше ніж за три дні з зазначенням причин, які послужили підставою для визнання працівника не витримав випробування. Якщо строк випробування закінчився, а Працівник продовжує роботу, то він вважається таким, що витримав випробування і наступне розірвання трудового договору допускається лише на загальних підставах.

1.4. Якщо в період випробування Працівник прийде до висновку, що запропонована йому робота не є для ннього підходящою, то він має право розірвати трудовий договір за власним бажанням, попередивши про це Роботодавця в письмовій формі за три дні.

1.5. Працівник зобов'язаний приступити до роботи з "__" ________ ____ року.

1.6. Цей трудовий договір набирає чинності з моменту підписання його обома сторонами.

1.7. Робота у Роботодавця є для Працівника основним місцем роботи.

1.8. Трудовий договір укладається на невизначений термін.

1.9. Працівник має досвід ведення домашнього господарства у приватних осіб з наявністю рекомендацій та стажу роботи в престижних готелях в якості покоївки.

2. Права та обов'язки сторін

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: