Головна Трудовий договір (контракт) Трудовий договір з директором підприємства

Неділя, 03 липня 2011, 19:58

Трудовий договір

з директором підприємства

м.Київ      «__»____________ 2011 р.

Адміністрація ТОВ "Назва", іменована далі - Роботодавець, в особі генерального менеджера Іванова Івана Івановича, який діє на підставі Статуту з однієї сторони, і громадянин Петров Петро Петрович, паспорт серія _____№__________, виданий 15 березня 2001 _______________ РВ ПМУ УМВС України в ___________ області, іменований далі - Працівник, який діє у своїх інтересах і від свого імені, з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:

1. Предмет трудового договору

1.1. Роботодавець доручає Працівникові здійснювати загальне управління підприємством в якості директора на праві господарського відання з дотриманням таких меж повноважень:

- прийняття рішень про злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення компанії;

 - створення та ліквідація філій, представництв та інших відокремлених підрозділів компанії, затвердження їх положень;

 - прийняття рішень про заснування (участь) компанії в акціонерних та інших підприємницьких товариствах, концернах, консорціумах, корпораціях, асоціаціях, інших об'єднаннях підприємств, інших підприємницьких і непідприємницьких юридичних осіб;

 - узгодження питання про призначення і звільнення головного бухгалтера компанії;

 - прийняття рішення про відчуження (передачі, наданні) прав на торговельні марки та інші об'єкти права інтелектуальної власності, що належать компанії.

1.2. Працівник як директор підприємства самостійно вирішує всі питання діяльності підприємства, віднесені до його компетенції цим трудовим договором, Статутом підприємства, іншими установчими документами та чинним законодавством України.

1.3. Робота за даним трудовим договором є основним місцем роботи Працівника.

1.4. Цей трудовий договір укладено на невизначений термін і набуває чинності з «____» ___________ 2011 року.

2. Права та обов'язки Працівника як директора

2.1. Працівник має право:

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: