Головна Трудовий договір (контракт) Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність водія-експедитора

Понеділок, 18 липня 2011, 16:14

Договір

про повну індивідуальну матеріальну відповідальність водія-експедитора

м. Київ "18" липня 2011

Закрите акціонерне товариство "Назва", іменоване надалі "Роботодавець", в особі директора Іванова Івана Івановича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони і водій-експедитор Петров Петро Петрович, іменований надалі "Працівник", з іншої сторони, а разом іменовані "Сторони" уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. За цим договором Працівник приймає на себе зобов'язання нести повну індивідуальну матеріальну відповідальність за недостачу переданих йому для перевезення вантажів (далі - майна), а Роботодавець зобов'язується забезпечувати належні умови для збереження довіреного Працівникові майна.

1.2. Повна матеріальна відповідальність Працівника полягає в його обов'язку відшкодовувати заподіяну Роботодавцю пряму дійсну шкоду в повному розмірі.

2. Права та обов'язки Сторін

2.1. Працівник зобов'язується:

2.1.1. Дбайливо ставитися до переданого йому для здійснення покладених на нього обов'язків майна Роботодавця і вживати заходів до запобігання спричинення шкоди.

2.1.2. Своєчасно повідомляти Роботодавцю про всі обставини, що загрожують забезпеченню схоронності ввіреного йому майна.

2.1.3. Вести облік, складати і представляти в установленому порядку товарно-грошові та інші звіти про рух ввіреного йому майна.

2.1.4. Давати письмові пояснення з приводу виникнення збитку.

2.2. Працівник має право:

2.2.1. Брати участь у проведенні перевірок, що проводяться для встановлення розміру заподіяної шкоди та причин її виникнення.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: