Головна Трудовий договір (контракт) Договір про нерозголошення комерційної таємниці

Понеділок, 08 серпня 2011, 19:45

Договір

про нерозголошення комерційної таємниці

м.__________ "___" _____________ 2011 р.

____________________, яке іменується надалі "Роботодавець", в особі директора ___________________, з однієї сторони, і __________________, іменований (а) надалі "Працівник", з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Працівник приймає на себе зобов'язання не розголошувати відомості, що становлять комерційну таємницю Роботодавця, що стали відомими йому у зв'язку з роботою в організації.

1.2. Під комерційною таємницею в цьому договорі розуміється будь-яка інформація, яка має дійсну або потенційну комерційну цінність в силу невідомості її третім особам, до якої немає вільного доступу на законній підставі і до збереження конфіденційності якої власник приймає всі можливі заходи.

1.3. Перелік інформації, що відноситься до комерційної таємниці, визначений у Положенні про охорону комерційної таємниці організації.

1.4. Відомості, що становлять комерційну таємницю, можуть бути передані працівникові усно, письмово, у вигляді фотографій, в електронному, графічному, а також в будь-якому іншому вигляді.

1.5. За цим Договором не можуть становити комерційну таємницю відомості, зазначені в пп. 1.3 та 1.4 цього договору:

- які до моменту укладення цього договору були публічно оприлюднені;

- які стали загальнодоступними під час дії цього договору, але без винної участі відповідної сторони.

1.6. Працівник, підписуючи цей Договір, засвідчує, що ознайомлений з Положенням про охорону комерційної таємниці Роботодавця.

2. Права та обов'язки сторін

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: