Головна Трудовий договір (контракт) Трудовий договір з екскурсоводом

Субота, 13 жовтня 2012, 18:21

Трудовий договір

з екскурсоводом

м. Київ "___" __________ 2012 р.

___________, іменоване надалі "Роботодавець", в особі ____________, що діє на підставі ___________, з однієї сторони, і __________, надалі "Працівник", з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

1.1. Працівник приймається до Роботодавця в організацію: _____________ для виконання роботи на посаді екскурсовода.

1.2. Працівникові встановлюється випробувальний термін - ___ місяці з метою перевірки відповідності кваліфікації Працівника роботі, яка йому доручається. В період випробування на Працівника повністю поширюється трудове законодавство України.

1.3. Працівник зобов'язаний приступити до роботи з "___" ____________ р.

1.4. Цей трудовий договір набуває чинності з моменту підписання його обома сторонами і укладений на невизначений термін.

1.5. Робота у Роботодавця є для Працівника основною.

1.6. Місцем роботи Працівника є ___________ за адресою: __________.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Працівник підпорядковується безпосередньо ___________ (найменування посади працівника, у підпорядкуванні якого перебуває екскурсовод).

2.2. Працівник зобов'язаний:

2.2.1. Виконувати наступні посадові обов'язки:

- проводити індивідуальні та групові екскурсії з українськими та іноземними туристами;

- розробляти екскурсійні програми по маршрутах і темах, встановленим Роботодавцем;

- своєчасно оновлювати дані, використовувані при проведенні екскурсій, на підставі методичних посібників і внесених до них змін і доповнень;

- освоювати нові теми і варіанти екскурсій для різних категорій відвідувачів;

- щорічно підвищувати кваліфікацію і вдосконалювати професійну майстерність, беручи участь в наукових конференціях, відвідуючи додаткові заняття та заходи, організовані в цих цілях;

- інформувати відвідувачів про правила поведінки на території, де проводиться екскурсія, і забезпечувати безпеку відвідувачів під час екскурсії;

- проводити екскурсії в залежності від категорії відвідувачів (діти, дорослі, різні соціальні групи).

2.2.2. Дотримуватись встановлених Роботодавцем Правила внутрішнього трудового розпорядку, виробничу і фінансову дисципліну, сумлінно ставитися до виконання своїх посадових обов'язків, зазначених у підп. 2.2.1 цього договору.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: