Головна Трудовий договір (контракт) Трудовий договір з інженером з метрології

Неділя, 14 жовтня 2012, 07:25

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР

з інженером з метрології

м.Київ "___" ________ 2012 р.

_______________(найменування роботодавця), іменоване надалі Роботодавець, в особі _____________(посада, П.І.Б.), який діє на підставі _____________ (статуту і т.д.), з однієї сторони, і громадянин (ка) України _______________________(прізвище, ім'я, по батькові), іменується надалі Працівник, з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Роботодавець зобов'язується надати Працівникові роботу на посаді інженера з метрології, забезпечити умови праці, передбачені трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права, колективним договором (при його наявності), угодами, локальними нормативними актами та даним договором, своєчасно і в повному розмірі виплачувати Працівникові заробітну плату, а Працівник зобов'язується особисто виконувати функції інженера з метрології, дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, що діють у Роботодавця.

1.2. Робота за договором є для Працівника основною.

1.3. Місцем роботи Працівника є офіс Роботодавця, розташований за адресою: _________________________.

1.4. Працівник підпорядковується безпосередньо ________________.

1.5. Роботу Працівника за договором здійснюється в нормальних умовах. Трудові обов'язки Працівника не пов'язані з виконанням важких робіт, робіт у місцевостях з особливими кліматичними умовами, робіт із шкідливими, небезпечними і іншими особливими умовами праці.

1.6. Працівник підлягає обов'язковому соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

1.7. Працівник зобов'язується не розголошувати охоронювану законом таємницю (державну, службову, комерційну, іншу) і конфіденційну інформацію, власником або розпорядником якої є Роботодавець і його контрагенти.

1.8. З метою перевірки відповідності Працівника виконуваній роботі сторони погодили проведення випробування протягом ______ місяців.

1.9. Якщо строк випробування закінчився, а працівник продовжує роботу, він вважається таким, що пройшов випробування і наступне розірвання договору допускається лише на загальних підставах.

2. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

2.1. Договір набирає чинності з дня його укладення Працівником і Роботодавцем (або з дня фактичного допущення працівника до роботи з відома або за дорученням роботодавця або його представника).

2.2. Дата початку роботи: "___" ______ 20__ р.

2.3. Договір укладено на невизначений строк.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: