Головна Трудовий договір (контракт) Трудовий договір з експедитором

Четвер, 18 жовтня 2012, 11:45

Трудовий договір

з експедитором

м. __________________ "___" _________ 2012 р.

_________________ (назва організації), іменоване надалі "Роботодавець", в особі __________________ (Посада, П.І.Б.), який діє на підставі _____________, з однієї сторони, і ____________________(П.І.Б.), іменований надалі "Працівник", з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Роботодавець доручає, а Працівник приймає на себе виконання трудових обов'язків на посаді експедитора в _________________________.

1.2. Робота за даним договором є для Працівника основною.

1.3. Місцем роботи Працівника є ________________ за адресою: _______________.

1.4. З метою перевірки відповідності кваліфікації Працівника займаній посаді, його відношення до роботи, яка йому доручається, Працівнику встановлюється випробувальний термін тривалістю ___ (_____) місяці з моменту початку роботи, вказаного в п. 2.1 цього договору.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКА

2.1. Працівник зобов'язаний:

2.1.1. Сумлінно виконувати наступні посадові обов'язки:

- приймати і обробляти вхідну і вихідну кореспонденцію (індексувати, сортувати, вести запис у реєстрових книгах і описах), перевіряти правильність її оформлення;

- розкривати конверти (пакети), перевіряти наявність вкладень та направляти кореспонденцію адресатам;

- у разі відсутності або псування вкладень повідомляти про це завідуючому канцелярією;

- законвертовувати, адресувати і маркувати кореспонденцію, яка відправляється;

- забезпечувати збереження документів, які проходять через експедицію;

- стежити за технічним станом обладнання та машин, які перебувають в експлуатації, своєчасно повідомляти про їх несправності.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: