Головна Трудовий договір (контракт) Трудовий договір з директором друкарні

Неділя, 21 жовтня 2012, 18:43

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР

з директором друкарні

м. ____________ "___" ___________ ___ р.

________________(найменування роботодавця), іменоване надалі Роботодавець, в особі _____________ (посада, П.І.Б.), що діє на підставі ______________ (Статуту і т.д.), з однієї сторони, і громадянин (ка) Україна ________________ (прізвище, ім'я, по батькові), іменується надалі Працівник, з другої сторони, уклали договір про нижченаведене.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Роботодавець зобов'язується надати Працівникові роботу на посаді директора друкарні, забезпечити умови праці, передбачені трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права, колективним договором (при його наявності), угодами, локальними нормативними актами та даним договором, своєчасно і в повному розмірі виплачувати Працівникові заробітну плату, а Працівник зобов'язується особисто виконувати функції директора друкарні, дотримуватися Правил внутрішнього трудового розпорядку, що діють у Роботодавця.

1.2. Робота за договором є для Працівника основною.

1.3. Місцем роботи Працівника є друкарня Роботодавця, розташована за адресою: _________________________.

1.4. Працівник підпорядковується безпосередньо ____________________.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКА

2.1. Посадові обов'язки Працівника:

2.1.1. Керує всіма видами діяльності друкарні.

2.1.2. Організовує роботу та ефективну взаємодію формних, друкарських, палітурних ділянок для брошурування, відділень, цехів та інших структурних підрозділів друкарні в цілях високорентабельного якісного випуску необхідної друкованої продукції.

2.1.3. Забезпечує своєчасне і якісне виконання замовлень, договорів, зобов'язань.

2.1.4. Вживає заходів щодо забезпечення друкарні необхідними кваліфікованими кадрами, оптимальному використанню знань і досвіду працівників, з соціального розвитку колективу, створення безпечних і сприятливих умов праці, дотримання вимог законодавства з охорони навколишнього середовища.

2.1.5. Організовує розроблення, укладення і виконання колективних договорів, проводить роботу з підвищення рентабельності виробництва, зміцнення трудової і виробничої дисципліни.

2.1.6. Забезпечує дотримання законності в діяльності друкарні, своєчасну сплату встановлених податків і зборів, поєднання економічних і адміністративних методів керівництва, єдиноначальності і колегіальності в обговоренні та вирішенні виробничих питань, застосуванні матеріальних і моральних стимулів.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: