Головна Інші договори Дистриб'юторський договір на розповсюдження карт оплати послуг зв'язку (Інтернет, телефонні і т.д.)

Вівторок, 02 серпня 2011, 19:24

Дистриб'юторський договір

на поширення карт оплати послуг зв'язку

м. ___________ "__"__________ 2011 р.

__________________, іменоване надалі надалі "Оператор", в особі ___________________, який діє на підставі _______________________, з однієї сторони і ____________________, іменований надалі "Дистриб'ютор", в особі ________________, який діє на підставі ______________________________, з іншої сторони уклали цей договір про наступне:

ТЕРМІНИ

Користувач - кінцевий користувач Послуг Оператора.

Карта - передоплатну карта Оператора під торговим найменуванням "______".

Послуги - послуги зв'язку, що надаються Оператором за Карткою.

Територія - __________________.

Субдистрибьютор - юридична особа або індивідуальний підприємець без утворення юридичної особи, з якою Дистриб'ютор укладає Субдистрибьюторский договір на розповсюдження карт "__________".

Номінал - номінал Карти, виражений в хвилинах, нанесений на Карту.

Ціна – ціна послуг, які Користувач може отримати за допомогою Картки, придбаної у Дистриб'ютора.

Мінімальна партія - мінімальна сума одноразового замовлення партії Карт Дистриб'ютором в Оператора (без обліку податків і зборів).

Пеня - неустойка в розмірі __% (__________) від суми боргу за кожен день прострочення оплати.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Оператор надає, а Дистриб'ютор бере на себе виключне право на розміщення та продаж Карт на обумовленій в цьому договорі Території. При цьому відповідальність перед Користувачами за якість Послуг Оператора, які надаються за допомогою карток, і виконання умов ліцензій, передбачених законодавством України і виданими ліцензіями, несе Оператор.

1.2. Розірвання або припинення цього договору з будь-яких підстав не тягне змін або розірвання правовідносин Оператора з Користувачами. Дистриб'ютор не вправі ні протягом терміну дії цього договору, ні після розірвання або припинення цього договору за будь-яких підстав перешкоджати Оператору у наданні Послуг Користувачам.

1.3. Цей договір вступає в силу з дати його підписання Сторонами. Кожна зі Сторін має право розірвати цей договір в односторонньому порядку з попереднім, за ____ (_______) днів, письмовим повідомленням іншої Сторони, проведенням повних взаєморозрахунків, поверненням Дистриб'ютором Оператору непоширених Карт та наданням Дистриб'ютором Оператору всіх документів, передбачених цим договором.

1.4. Усі взаємовідносини між Сторонами, не обумовлені в цьому договорі, повинні бути регламентовані окремо.

2. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Дистриб'ютор поширює на Території від свого імені і за свій рахунок Карти, що надаються Оператором за цінами, зазначеними Оператором.

2.2. Дистриб'ютор зобов'язується докласти всіх зусиль для просування і продажу Карт на Території відповідно до побажань Оператора і захищати його інтереси у зв'язку з виконанням цього обов'язку.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: