Головна Інші договори Договір банківської гарантії

Неділя, 04 грудня 2011, 20:56

ДОГОВІР

банківської гарантії

м. ______________ "___"____________ ____ р.

______________, іменований надалі "Гарант", в особі _____________, що діє на підставі ________________, з однієї сторони, і ___________, надалі іменується "Принципал", в особі _____________, що діє на підставі ______________, з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне :

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Гарант зобов'язується сплатити у порядку та розмірі, встановлених цим Договором, кредитору Принципала ________ (надалі іменується "Бенефіціар") грошову суму в разі невиконання або неналежного виконання Принципалом своїх обов'язків перед Бенефіціаром за зобов'язанням, передбаченим договором N ___ від "___"_________ _____ г ., укладеним між Принципалом і Бенефіціаром.

1.2. Принципал зобов'язується сплатити Гаранту за надану гарантію винагороду в розмірі, порядку і в строки, встановлені цим Договором.

1.3. Недійсність основного договору не спричиняє недійсність банківської гарантії.

1.4. Неналежним виконанням зобов'язань Принципалом перед Бенефіціаром є:

__________________________________________________;

__________________________________________________;

__________________________________________________.

В інших випадках банківська гарантія не виплачується.

1.5. Банківська гарантія не виплачується Бенефіціару в разі винних дій Принципала і / або Бенефіціара, спрямованих на отримання банківської гарантії.

1.6. Банківська гарантія не виплачується Бенефіціару у разі відшкодування його збитків страховими виплатами за договором N ___ від "___"_________ ____ р., укладеним між Принципалом і Бенефіціаром.

1.7. Банківська гарантія може виплачуватися частково - в сумі, що не перевищує розмір збитків Бенефіціара.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Гарант гарантує зобов'язання Принципала з повернення грошової суми за договором N ______ від "___"_________ ____ р. в термін, зазначений у цьому договорі, але не пізніше _______________.

2.2. Банк не гарантує зобов'язання Принципала по інших операціях, які не є предметом цього Договору.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: