Головна Інші договори Договір банківської гарантії за договором підряду (спрощена форма)

Неділя, 04 грудня 2011, 21:20

ДОГОВІР

банківської гарантії за договором підряду

_______________________ (найменування організації – гаранта) іменований надалі "Гарант", в особі _________________________, який діє на підставі _______________, з однієї сторони, і _______________ (найменування організації, яка отримує гарантію), надалі іменується "Принципал", в особі _____________________, який діє на підставі ______________, з іншої сторони, разом іменовані "Сторони", уклали цей Договір (надалі -"Договір") про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Гарант гарантує належне виконання Принципалом зобов'язань по п.п. ________________ Договору підряду N _________ від "___"__________ _____ р., укладеного Принципалом з ____________________ (найменування підрядної організації) надалі іменується "Бенефіціар" ("Підрядник"), та сплату гарантійної суми Підряднику у випадку, якщо Принципал в силу своєї неспроможності чи з інших причин не зможе належним чином виконати зазначені зобов'язання.

2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

2.1. Гарант зобов'язується:

2.1.1. Протягом ________ днів з дати надходження на розрахунковий рахунок Гаранта обумовленого в підп. 2.2.1 цього Договору комісійної винагороди надати Підряднику письмову гарантію за Принципала (надалі - "Гарантія") з зобов'язанням сплатити гарантійну суму в розмірі __________(_____________)(сума цифрами і прописом) Підряднику у випадку, якщо Принципал внаслідок його неспроможності чи з інших причин не зможе належним чином виконати зобов'язання за пунктом ___ Договору підряду.

Гарантійна сума сплачується протягом ___ днів після отримання Гарантом письмової вимоги Підрядника про виконання Гарантії (надалі - "вимога"). Одночасно з вимогою Підрядник зобов'язаний подати Замовнику наступні належним чином оформлені документи: ____________________.

Після виконання гарантійних зобов'язань Гарант оформляє кредит Принципалу в розмірі гарантійної суми на термін _______ з нарахуванням ___% річних.

2.1.2. Протягом _______ днів після отримання вимоги повідомити Принципала про це в письмовій формі.

2.1.3. Протягом _______ днів після сплати гарантійної суми Підряднику повідомити про це Принципала в письмовій формі.

2.1.4. Протягом ______ днів після виконання Гарантії провести переговори з Принципалом для оформлення наданого йому кредиту на умовах, зазначених у підп. 2.1.1 цього Договору.

2.1.5. Гарантія надається на строк ___ (_______) днів.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: