Головна Договір дарування

Договір дарування зразок
1 5056
2 6762
3 5297
4 4934
5 4978
6 14828
7 7965
8 6433
9 7777
10 6276
 

Поняття
Договір дарування є одним з найстаріших договорів цивільного права. Вже в римському праві дарування визнавалося однією з підстав виникнення права власності. Будь-який вид даного договору опосередковує перехід майна (права, речі тощо) від однієї особи іншій, причому дарувальник і обдаровуваний є юридично рівноправними суб'єктами. Таким чином, правовідносини, що виникають з договору укладаються в рамки предмета цивільного права і адекватні методу цивільно-правового регулювання.

Договір дарування - договір, за яким одна сторона (дарувальник) безоплатно передає або зобов'язується передати певне майно іншій стороні (обдаровуваному) або звільняє або зобов'язується звільнити її від майнового обов'язку. Як випливає з визначення особливістю є його безоплатність у всіх випадках, також договір є реальним і консенсуальним в залежності від конкретного виду. В останньому випадку договір породжує зобов'язання передати певне майно обдаровуваному в момент, який не збігається з моментом укладення договору дарування, тобто в майбутньому. Відмінності між реальним і консенсуальним договором великі, адже вони зачіпають всі аспекти правовідносин дарувальника і обдаровуваного. Виходячи з цього, майже всі норми і положення ЦК України регулюють або тільки реальні договори, або обіцянки обдарувати, а кількість загальних норм, що поширюються на всі його види мінімально. Єдине, що об'єднує всі види цього договору - його безоплатність.

Безоплатність, як головна особливість договору дарування не означає, що обдаровуваний вільний від будь-яких майнових обов'язків, передача дару може бути обумовлена ​​різними обставинами: зобов'язання використовувати дар в загальнокорисних цілях, також дарувальник може передати обдаровуваному будинок, однак обумовити для себе в зразку договору право користування однієї з кімнат і інше. Зразок договору дарування може передбачати зустрічні зобов'язання обдаровуваного. З цього можна зробити висновок, що він в загальному випадку є одностороннім, проте в ряді випадків може виступати і як взаємний.

Однак необхідно розмежовувати подібні обставини і мотиви, включені до зразка договору. Якщо в ньому міститься мотив, тобто дарування чи обіцянку обдарувати обумовлено вчиненням будь-яких дій іншою стороною, то це, як правило, веде до визнання такого договору недійсним.
Предмет
Предметом договору дарування можуть виступати будь-які речі, не вилучені з обороту, в тому числі і такі специфічні, як гроші та цінні папери. Дарування речей, обмежених в обороті (наприклад, мисливської зброї), не повинно порушувати їх спеціального правового режиму, тобто обдаровуваним може виступати лише уповноважена на володіння відповідною річчю особа (наприклад, член товариства мисливців або мисливець-промисловик, що має дозвіл).

Відповідно до визначення договору дарування, майнові права, що є предметом договору дарування, можуть мати як зобов'язальний (права вимоги), так і речовий характер. Потрібно мати на увазі, що деякі майнові права взагалі не можуть відчужуватися, наприклад вимоги про аліменти або про відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю. Дарування прав щодо третіх осіб відбувається у формі їх відступлення цесії, з дотриманням норм законодавства.

Звільнення від майнового обов'язку, як один з варіантів предмета договору дарування, може здійснюватися різними способами. Звільнення від обов'язку перед самим дарувальником називається прощенням боргу. Буквальне тлумачення приводить до висновку про те, що прощення боргу є односторонньою угодою і зумовлене лише дотриманням прав інших осіб щодо майна кредитора-дарувальника. Однак такий висновок некоректний, оскільки прощення боргу завжди є предметом договору дарування і тому вимагає згоди обдаровуваного боржника.
Сторони
Сторонами договору дарування є дарувальник і обдаровуваний. Як дарувальник і обдаровуваний можуть виступати громадяни, юридичні особи і держава. Причому, держава може без обмежень виступати як сторона договору дарування - дарувальника в будь-якому випадку, однак як обдаровуваної особи вона може виступати лише у договорі пожертвування.
Умови
Істотною умовою договору дарування є:

предмет договору дарування: речі, майнові права (вимоги) щодо дарувальника або третіх осіб, а також звільнення від майнових обов'язків перед дарувальником чи третьою особою. Умови договору дарування про дар повинні бути конкретизовані і докладно описані в змісті договору.

Додатковими умовами договору дарування є:

  1. термін договору дарування. Якщо термін передачі дару в змісті договору дарування не зазначений, то це означає, що договір дарування є реальним;
  2. передача права власності на дар до спадкоємців обдаровуваного. Право обдаровуваного, якому за договором дарування обіцяний дар, не переходять до його спадкоємців (правонаступникам), якщо інше не передбачено умовами договору дарування;
  3. передача обов'язків дарувальника, що обіцяв дарування, до його спадкоємців. Обов'язок дарувальника, що обіцяв дарування, переходять до його спадкоємців (правонаступникам), якщо інше не передбачено умовами договору дарування.

Відсутність у договорі дарування вищеперелічених додаткових умов договору дарування, не тягне визнання його недійсним.

Форма
Форма договору дарування визначається його предметом, суб'єктним складом і ціною. Всі договори дарування нерухомого майна (і реальні, і консенсуальні) повинні укладатися у простій письмовій формі і підлягають обов'язковій державній реєстрації. Оформлення договору дарування має відбуватися в порядку та за правилами, передбаченими законодавством. Передача дару здійснюється за допомогою його вручення, символічної передачі (вручення ключів і т.п.) або вручення правовстановлюючих документів. Дізнатися як оформити договір дарування можна з форми договору.

Проста письмова форма договору дарування дотримується у випадках, коли:

договір дарування укладається між юридичними особами;
договір дарування укладається між фізичною та юридичною особою;
укладається договір дарування фізичних осіб між собою на суму, що перевищує у двадцять і більше разів розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;
договір містить обіцянку дарування в майбутньому.

Оформлення договору дарування, супроводжується передачею дару обдаровуваному, проходить усно, за винятком випадків, передбачених вище.

Якщо внаслідок дарування встановлюється зобов'язальне відношення, в силу якого дарувальник зобов'язується в майбутньому передати річ, то не потрібно письмової форми договору дарування. Якщо ж в силу дарування одночасно з угодою повинна слідувати передача права власності, то форма договору дарування різниться, залежно від того, чи стосується вона рухомих або нерухомих речей.