Головна Договір комісії

Договір комісії зразок
1 5951
2 7891
3 7374
4 8882
5 6799
 

Поняття
Договір комісії (комісія, комісійний договір) - цивільно-правовий договір, за яким одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням іншої сторони (комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента. За угодою, укладеною в рамках договору комісіонером з третьою особою, набуває права і стає зобов'язаним комісіонер, хоча б комітент і був названий в угоді або вступив з третьою особою в безпосередні відносини по виконанню угоди. Прийняте на себе доручення комісіонер зобов'язаний виконати на найбільш вигідних для комітента умовах відповідно до вказівок комітента, а за відсутності в договорі комісії таких вказівок - відповідно до звичаїв ділового обороту.

Договір комісії є консенсуальним, оплатним і взаємним. Характерними ознаками будь-якого виду договору комісії є:

комісіонер виконує доручення комітента, виступаючи від свого імені;
комісіонер виконує юридичні дії за рахунок комітента;
за угодою, укладеною комісіонером при виконанні договору комісії з третіми особами, права та обов'язки набуває комісіонер;
комітент зобов'язаний виплатити комісіонеру винагороду за надані послуги.

Метою договору комісії є юридичне оформлення відносин торгового посередництва, з його допомогою укладаються угоди по оплатній реалізації майна, що не належить комісіонеру.

Особливість видів договору комісії, яка використовується суб'єктами підприємницької діяльності, полягає в тому, що за зразком договору комісії можна передавати активи комітента (грошові кошти або товари) комісіонерові на досить тривалий термін, не відносячи ці активи до доходів, що отримала їх сторона, і не передбачає нарахування відсотків за період, протягом якого ці активи перебувають у комісіонера. Ця особливість дозволяє суб'єктам господарської діяльності активно використовувати існуючі зразки договору комісії як інструмент для податкової оптимізації.

Доходом комісіонера є комісійна винагорода, що одержується від комітента згідно зі зразком договору комісії.

Договір комісії - один з найбільш поширених договорів у світовій юридичній практиці, так як його учасникам надається можливість виконувати договірні обов'язки на самих різних умовах, характерних для розвинених ринкових відносин. Види договорів комісії використовуються при купівлі-продажу товарів, робіт і послуг, так як є тим необхідним правовим підгрунтям, яке дає комісіонеру право, діючи від власного імені, відчужувати майно комітента або набувати майно для нього.

Договір комісії має багато спільного з договором доручення (виконавець діє в інтересах і за рахунок довірителя, і завдання обох договорів полягає в здійсненні операцій для іншої особи), агентським договором, також деякі подібності договір комісії має з договором надання послуг.
Предмет
Поняття договору комісії дає досить чіткі вказівки з приводу предмета договору комісії. Предметом договору комісії є надання комісіонером посередницьких послуг в сфері торгового обороту по здійсненню операцій в інтересах та за дорученням комітента. У порівнянні з договором доручення, в якому на повіреного може покладатися вчинення будь-яких дій, поняття договору комісії накладає на предмет договору комісії конкретну цілеспрямованість. Відповідно до законодавства за договором комісії комісіонер зобов'язується до вчинення однієї або декількох угод, як правило купівлі-продажу майна. Однак, законодавство за договором комісії не забороняє використовувати в якості предмета договору комісії будь-які інші угоди, як передбачені, так і не передбачені чинним цивільним правом, за винятком операцій, що носять особистий характер.

Поняття предмета договору комісії не слід зводити виключно до процедури укладення угод. На комісіонерові лежить обов'язок виставити товар на продаж підшукати контрагента для покупки, дотриматися всіх вимог законодавства за договором комісії при здійсненні угоди. На визначення предмета договору комісії впливає предмет і характер угоди, яку комісіонер повинен укласти. Предметом договору комісії є діяльність комісіонера, тобто посередницька послуга, яка надається ним, спрямована на укладення угоди, а не сама угода як результат діяльності комісіонера.

Визначення предмета договору комісії є обов'язковою умовою його укладання, тому що інших суттєвих умов для договору комісії ЦК не передбачено. Отже, сторонам договору комісії необхідно ясно і чітко визначити коло угод, які повинен за дорученням комітента здійснювати комісіонер, а також хоча б приблизно позначити ті умови, на яких такі угоди повинні будуть здійснюватися. Якщо дія договору комісії розрахована на досить тривалий термін або якщо умови передбачуваних угод не можуть бути визначені комітентом на момент підписання договору комісії, згодом комітент має право конкретизувати такі умови у вказівках, адресованих комісіонеру.
Сторони
Сторони в договорі комісії - це комісіонер і комітент. Комітентом є фізична особа або юридична особа, в інтересах яких здійснюються операції з придбання майна або з продажу належного їм майна.

На стороні договору комісії як комісіонер виступає особа, яка вчиняє відповідні угоди в інтересах комітента. В якості комісіонера, як сторона договору комісії, може виступати як фізична так і юридична особи. У законодавстві не передбачено, що діяльність комісіонера відноситься до підприємницької, хоча в переважній більшості випадків комісіонер здійснює саме підприємницьку діяльність. Винятки становлять епізодичні угоди між фізичними особами з продажу будь-якого домашнього майна. Відоме поширення набула діяльність спеціалізованих комісійних магазинів, що займаються реалізацією товарів, прийнятих у населення.
Умови
Істотна умова договору комісії - предмет. Таким чином, в договорі комісії повинні бути зазначені дані, що дозволяють безумовно встановити юридичні дії комісіонера, які він повинен здійснити, а також характер і особливості угоди. При відсутності зазначеної істотної умови договору комісії він не вважається укладеним.

 Додаткові умови договору комісії:

  1. Термін дії. Договор комісії може бути укладений на певний строк або без зазначення строку його дії. Якщо умова договору комісії про термін не визначена, то будь-яка сторона договору комісії має право відмовитися від його виконання в будь-який час.
  2. Територія виконання. Договір комісії може бути укладений із зазначенням або без зазначення території його виконання .
  3. Асортимент товарів. Договір комісії може бути укладений з умовами або без умов щодо асортименту товарів, що є предметом комісії.
  4. Зобов'язання комісіонера. Договір комісії може бути укладений із зобов'язанням комітента не надавати третім особам право здійснювати в його інтересах і за його рахунок угоди, вчинення яких доручено комісіонеру, або без таких умов договору комісії.
  5. Ціна договору комісії. Договір комісії може бути укладений із зазначенням або без зазначення розміру комісійної винагороди та порядком його сплати. Ціна договору комісії є важливою умовою договору комісії, сторони повинні прийти до згоди з приводу розміру та порядку виплат.
  6. Субкомісія. Договір комісії може бути укладений із зобов'язанням комісіонера не укладати договір субкомісії з іншою особою або без такої умови договору комісії.
  7. Умови виконання доручення. Договір комісії може бути укладений з умовами виконання комісійного доручення або без таких умов. Якщо умови виконання комісійного доручення в договорі комісії не вказані, то комісіонер виконує доручення відповідно до звичаїв ділового обороту.
  8. Додаткова вигода. Договір комісії може бути укладений з умовою розподілу додаткової вигоди або без такої умови. У разі, відсутності цієї умови в договорі комісії додаткова вигода ділиться між комітентом і комісіонером порівну, якщо інше не передбачено угодою сторін.
  9. Відшкодування витрат. Договір комісії може бути укладений з умовою відшкодування комісіонеру витрат на зберігання, що знаходиться у нього майна комітента або без такої умови. Якщо відшкодування комісіонеру витрат на зберігання майна комітента умовами договору комісії не передбачено, то комісіонер не має права на відшкодування даних витрат.
  10. Звіт про виконання доручення. Комісіонер зобов'язаний на виконання умов договору комісії подати звіт комітенту про виконання комісійного доручення.
Форма
В даний час в ЦК не міститься спеціальних правил про форму договору комісії, а тому застосуванню підлягають загальні правила про форму вчинення правочинів.

Проте, юридична практика показує, що порядок оформлення договору комісії дуже важливий. Договір комісії слід укладати в письмовій формі. Саме письмова форма договору комісії дозволяє найбільш адекватно закріпити волевиявлення сторін. Тому при недотриманні простої письмовій форми договору комісії в разі виникнення спору про те, чи була угода всупереч вимогам закону зроблена усно, сторони позбавляються можливості посилатися на показання свідків на підтвердження факту здійснення угоди, а можуть приводити тільки письмові та інші докази.