Головна Договір лізингу

Договір лізингу зразок
1 4485
2 6559
3 8841
4 6185
5 6273
 

Поняття
Договір лізингу - цивільно-правовий договір, за яким лізингодавець зобов'язується придбати у власність майно і надати лізингоодержувачу це майно за плату у тимчасове володіння і користування. На практиці вибір продавця і придбаного предмета лізингу здійснює лізингоодержувач, хоча договором фінансової оренди може бути передбачено, що вибір продавця і придбаного майна здійснюється лізингодавцем.

Виділяють такі види лізингу:

Залежно від секторів ринку ділять і міжнародний (зовнішній) і внутрішній. Міжнародний (зовнішній) лізинг - коли одна зі сторін договору лізингу є нерезидентом України, підрозділяється на імпортний, коли зарубіжною стороною є лізингодавець, і експортний, коли зарубіжною стороною є лізингоодержувач. Внутрішній лізинг - коли сторони договору лізингу є резидентами однієї країни.

В залежності від терміну корисного використання об'єкта та економічної сутності договору, розрізняють:

фінансовий лізинг (фінансова оренда). У даному випадку термін договору порівняємо з терміном корисного використання об'єкта. Як правило, після закінчення договору, залишкова вартість об'єкта близька до нуля, і об'єкт може перейти до лізингоодержувача. По суті, є одним із способів залучення лізингоодержувачем цільового фінансування (в цілях придбання об'єкта лізингу).
операційний (оперативний). У даному випадку термін договору істотно менше терміну корисного використання об'єкта. Після закінчення договору об'єкт або повертається лізингодавцю, і може бути переданий в лізинг повторно, або викуповується лізингоодержувачем за залишковою вартістю.

Залежно від терміну розрізняють довгострокові (більше 3 років), середньострокові (від 1 року до 3 років) і короткострокові (до року) договори. Лізинг також ділиться на строковий (на певний термін), і на поновлюваний (продовжується після закінчення терміну договору).

За умовами амортизації виділяється лізинг з повною і не повною амортизацією, при яких, відповідно, протягом дії договору лізингу виплачується повна або часткова вартість орендованого майна.

За обсягом обслуговування переданого майна лізинг поділяється на чистий і на лізинг з повним або частковим набором послуг. Чистий лізинг передбачає, що все обслуговування бере на себе лізингоодержувач, а при повному і частковому наборі послуг лізингодавець бере на себе відповідно повне або часткове обслуговування переданого майна.

Договір лізингу є консенсуальним, двостороннім і оплатним договором.
Предмет
Предметом договору лізингу є будь-які неспоживні речі, крім земельних ділянок і інших природних об'єктів. Неспоживними речами є - речі, які не зникають у процесі їх використання, тому предметом лізингу може бути будь-яке неспоживне майно. У договорі повинні бути зазначені індивідуальні ознаки і характеристики майна, що дозволяють виділити його з інших схожих на нього предметів. Ними можуть бути заводський номер, дата виготовлення (випуску), ідентифікаційний номер, місцезнаходження і т.д. При відсутності цих даних в договорі умова про предмет лізингу, вважається не узгодженою сторонами, а договір не вважається укладеним. Предметом договору лізингу не можуть виступати майнові права, роботи та послуги, інформація, результати інтелектуальної діяльності, нематеріальні блага.
Сторони
Сторонами договору лізингу є лізингодавець і лізингоотримувач.

Лізингодавцем може бути юридична особа або індивідуальний підприємець, яка (ий) за рахунок залучених і (або) власних коштів набуває у власність майно і надає його як предмет лізингу лізингоодержувачу за певну плату в тимчасове володіння і в користування з переходом або без переходу до лізингоодержувача права власності на нього.

Лізингоодержувачем може бути юридична особа або індивідуальний підприємець, яка (ий) відповідно до договору лізингу зобов'язана прийняти предмет лізингу за певну плату, на певний термін і на певних умовах у тимчасове володіння й у користування.
Умови
Істотними умовами договору лізингу є:

  1. Предмет лізингу. Предметом договору лізингу є будь-які неспоживні речі, крім земельних ділянок і інших природних об'єктів. У договорі лізингу повинні бути зазначені індивідуальні ознаки і характеристики майна, що дозволяють виділити його з інших схожих на нього предметів. Ними можуть бути заводський номер, дата виготовлення (випуску), ідентифікаційний номер, місцезнаходження і т.д. При відсутності цих даних в договорі умова про предмет лізингу, вважається не узгодженою сторонами, а договір лізингу не вважається укладеним.
  2. Вказівка ​​продавця предмета лізингу, порядку його визначення або знаходження, вказівка ​​на укладення договору купівлі-продажу предмета лізингу та повідомлення продавця, про здачу об'єкта придбання за договором товару в лізинг. Лізингодавець, набуваючи майно для лізингоодержувача, повинен повідомити продавця про те, що майно призначене для передачі його в оренду певній особі.
  3. Лізингові платежі. Лізингові платежі - це загальна сума платежів за договором лізингу за весь термін. У суму лізингових платежів включаються: відшкодування витрат лізингодавця, пов'язаних з придбанням і передачею майна лізингоотримувачу (вартість предмета лізингу); відшкодування витрат, пов'язаних з наданням інших передбачених договором послуг (навчання персоналу роботі на обладнанні, ремонт і т.п.); дохід лізингодавця.

В силу специфіки договору лізингу неможлива оплата за ціною, яка при порівнянних обставинах звичайно стягується за аналогічні товари, роботи або послуги, так як самі обставини укладання договору лізингу, визначення його предмета та супутніх послуг є індивідуальними, і не можуть бути порівнянні з чимось. З умовою про ціну нерозривно пов'язана умова про термін договору лізингу, він повинен бути визначений, щоб визначити величину окремо взятого лізингового платежу.

Форма
Договір лізингу незалежно від терміну укладається у письмовій формі.